Świadczenia, które otrzymują przedstawiciele samorządu zawodowego rolników pełniący obowiązki społeczne i obywatelskie, są wolne od podatku dochodowego do wysokości 2280 zł miesięcznie.
WSA w Białymstoku zajął się opodatkowaniem diet i zwrotu kosztów podróży, które otrzymują osoby pełniące określone funkcje w izbach rolniczych. To forma samorządu zawodowego, a jego działalność reguluje ustawa o izbach rolniczych (t.j. Dz.U. z 2002 r. nr 101, poz. 927 z późn. zm.). Walne zgromadzenie (WZ) jednej z izb podjęło uchwałę, w której określiło wysokość diet oraz zwrotu kosztów podróży, które mają otrzymać członkowie WZ, komisji rewizyjnej, komisji problemowych, rady powiatowej i zarządu izby rolniczej.
Spór sprowadzał się do tego, czy od wypłaconych kwot trzeba zapłacić podatek dochodowy, czy też są one zwolnione na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 z późn. zm.). Zgodnie z nim diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich są zwolnione z podatku do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie 2280 zł.
Izba wskazała, że jedynie diety przyznane prezesowi i wiceprezesowi zarządu będą częściowo opodatkowane, bo przekraczają powyższy limit. Minister finansów uznał natomiast, że zwolnienie nie ma zastosowania do należności osób wchodzących w skład WZ, zarządu i komisji rewizyjnej, ponieważ są to organy stanowiące izby rolniczej. Uważał też, że członkowie organizacji posiadających osobowość prawną – a tak jest w przypadku izb rolniczych – nie mają prawa do preferencji.
Sąd zgodził się z izbą rolniczą. Wskazał, że ustawa o PIT, określając przychody podatników, wymienia te, które otrzymują osoby pełniące funkcje społeczne w organizacjach posiadających osobowość prawną i nieposiadających takiej osobowości. Takiego rozróżnienia nie ma natomiast w przypadku zwolnienia z PIT, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 17. Oznacza to, że obejmuje ono wszystkie osoby pełniące jakiekolwiek funkcje i działające w organizacjach społecznych, niezależnie od ich formy prawnej. Minister nie ma więc racji, że zwolnienie nie dotyczy diet i zwrotu należności otrzymywanych przez osoby pełniące obowiązki społeczne w organizacjach posiadających osobowość prawną, a także zasiadające w organach nadzorczych, zarządczych lub też stanowiących. Wolne od podatku są diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów otrzymane przez członków organów izb rolniczych, o ile są one związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich, do wysokości 2280 zł miesięcznie. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Białymstoku z 26 czerwca 2013 r., sygn. akt I SA/Bk 126/13.