Takie wydatki są jednak wydatkami pośrednimi i mogą służyć zachowaniu źródła przychodów przedsiębiorcy.

Podatnik prowadził działalność gospodarczą w zakresie wynajmu i dzierżawy nieruchomości. Organy podatkowe zakwestionowały zadeklarowane przez przedsiębiorcę koszty uzyskania przychodów. Dotyczyło to wydatków na usługi konsultacyjne i adaptacyjne związane ze sporną nieruchomością, a które wykonawca realizował na podstawie umowy o dzieło.

Powodem wykluczenia przez dyrektora izby skarbowej takich wydatków z kosztów była okoliczność, że podatnik z tytułu zawartej umowy dzierżawy nie uzyskał aż do sprzedaży nieruchomości żadnego czynszu. Podatnik stwierdził, że przychód ma uzyskać dopiero w przyszłości.

WSA w Gliwicach uchylił decyzję dyrektora i uznał, że poniesione przez podatnika nakłady na nieruchomość miały wpływ na uzyskanie wysokiej ceny zbycia. Tym samym przyczyniły się one do uzyskania wyższego dochodu ze sprzedaży. Prawidłowe jest zatem zaliczenie wydatków przez podatnika do kosztów pozostających w związku z przychodami z prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Z tym zgodził się również NSA. Sędzia Teresa Porczyńska podkreśliła, że wydatki poniesione w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów ze swojej natury nie mogą być powiązane z konkretnym przychodem, ale można je zakwalifikować do wydatków o charakterze pośrednim. Takie było stanowisko sądów, nawet przed zmianą definicji kosztów w ustawach podatkowych, która miała miejsce z początkiem 2007 roku. Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 24 kwietnia 2012 r. sygn. akt II FSK 2095/10.