Skarżąca spółka prowadzi działalność polegającą na ocenie ryzyka i szacowaniu poniesionych strat, które będą podstawą do wypłaty świadczeń objętych ubezpieczeniem komunikacyjnym. Spółka świadczy te usługi w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń, który likwiduje szkody. Do jej obowiązków należą inspekcje weryfikujące stan pojazdu, zgodność danych podanych przez poszkodowanego, lustrację miejsca zdarzenia, a także ustalenie wysokości i rozmiaru szkód oraz odszkodowań i innych świadczeń należnych ubezpieczonym i poszkodowanym. Za te usługi skarżąca dostaje ryczałtowe wynagrodzenie. Problem polegał na tym, czy usługi te są zwolnione z VAT. Zdaniem spółki są zwolnione na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 37 i art. 43 ust. 13 ustawy o VAT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z późn. zm.). Co ważne, wyrok dotyczył obecnego stanu prawnego.

Sąd potwierdził, że spółka ma rację. WSA wyjaśnił, że sporne usługi są właściwe dla usług ubezpieczeniowych. Usługą charakterystyczną dla działalności ubezpieczeniowej jest nie tylko zawieranie umów ubezpieczenia i ustalanie składek, ale również ocena ryzyka ubezpieczeniowego, likwidacja szkody oraz ustalanie wysokości szkód, rozmiarów odszkodowania. Gdy zakład ubezpieczeń zleca wykonanie czynności likwidacyjnych, to usługa taka jest zwolniona z VAT.

Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Łodzi z 27 lutego 2012 r., sygn. akt I SA/Łd 1626/11