Skarżąca spółka kupiła urządzenie o wartości przekraczającej 3,5 tys. zł. Zaliczyła jednak cały wydatek do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ urządzenie miała zamiar używać krócej niż rok. Okazało się, że było wykorzystywane dłużej niż 12 miesięcy. W związku z tym spółka wprowadziła je do ewidencji środków trwałych i skorygowała koszty podatkowe o różnicę między ceną nabycia a kwotą odpisów amortyzacyjnych, które przypadały na okres dotychczasowego używania. Od tej różnicy zapłaciła odsetki, zgodnie z art. 16e ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.). Problem polegał na tym, czy takie odsetki można zaliczyć do kosztów podatkowych.

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, że spółce przysługuje takie prawo. Sędzia NSA Jan Rudowski, uzasadniając wyrok, zwrócił uwagę, że od 1 stycznia 2009 r. zmienił się stan prawny. Przed tą datą z przepisów ustawy o CIT wynikało, że charakter odsetek powstałych w wyniku przekroczenia rocznego okresu używania środka trwałego jest inny niż charakter odsetek od zaległości podatkowych. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 24 ustawy o CIT te ostatnie odsetki nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Naczelny Sąd Administracyjny wyjaśnił, że od 1 stycznia 2009 r. wszedł w życie zmodyfikowany przepis art. 16e ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. Pojawiło się w nim odwołanie do Ordynacji podatkowej. Sędzia Jan Rudowski stwierdził jednak, że nowelizacja zmieniła jedynie metodę liczenia odsetek, które powstały zgodnie z art. 16e ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT. W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego nie zmienił się jednak ich charakter.

Jeśli podatnik nie zaliczy składnika majątku o wartości przekraczającej 3,5 tys. zł do środków trwałych i używa go dłużej niż rok, musi zapłacić odsetki

– Gdyby ustawodawca chciał wyłączyć je z kosztów podatkowych, zmodyfikowałby również art. 16 ust. 1 pkt 24 ustawy o CIT – przyznał sędzia Rudowski.

W rezultacie mimo nowelizacji ustawy o CIT odsetki powstałe w wyniku przekroczenia rocznego okresu używania środka trwałego spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Wyrok jest prawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok NSA z 7 marca 2012 r., sygn. akt II FSK 1669/10.