Zdarzało się, że dochodziło do zbyt wczesnego rozliczenia podatku od towarów i usług za dany okres rozliczeniowy. W takiej sytuacji organy podatkowe twierdziły, że powstała zaległość i naliczały odsetki. Podatnik nie zgodził się jednak z nałożeniem tego rodzaju sankcji, a sąd przyznał mu rację.

Spór dotyczył stanu prawnego sprzed 1 stycznia 2009 r. Jak wyjaśniała sędzia Jolanta Sokołowska, przepisy art. 73 ust. 1 pkt 6 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) były sprzeczne z zasadą proporcjonalności. Oznacza to, że zastosowana sankcja nie była adekwatna do czynu popełnionego przez podatnika. Sąd wyjaśniał, że urząd skarbowy dysponował kwotą niezbędną do pokrycia zobowiązania podatkowego. A zatem mimo że skarżąca rozliczała podatek wcześniej, nie może ponieść sankcji w postaci naliczenia odsetek.

Wyrok jest nieprawomocny.

ORZECZNICTWO

Wyrok WSA w Warszawie z 6 marca 2012 r., sygn. akt III SA/Wa 1928/11.