Skarżący byli współwłaścicielami nieruchomości na terenie miasta. Spór dotyczył dwóch działek, na których są po dwa budynki. Na jednej z działek prowadzona jest działalność gospodarcza w postaci zakładu pracy chronionej, który jest zwolniony z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.). Po śmierci jednego ze właścicieli doszło do zmian własnościowych. W ten sposób skarżący stali się współwłaścicielami nieruchomości. Twierdzili, że gdy jeden z nich prowadzi zakład pracy chronionej, który jest zwolniony z podatku od nieruchomości, to ze zwolnienia korzystają również pozostali współwłaściciele. Powoływali się na art. 3 ust. 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, zgodnie z którym, jeżeli nieruchomość lub obiekt budowlany stanowi współwłasność, to stanowi on odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

Sąd orzekł, że taka interpretacja nie ma uzasadnienia. Wskazał, że nie ma jakiegokolwiek przepisu, który pozwalałby na przeniesienie zwolnienia przysługującego jednemu podmiotowi na rzecz innego podmiotu. Pozostali współwłaściciele muszą więc zapłacić podatek od swoich części nieruchomości. Wyrok jest nieprawomocny.

Wyrok WSA w Rzeszowie z 24 stycznia 2012 r., sygn. akt I SA/Rz 790/11