W rozpatrywanej sprawie spółka kapitałowa planowała objąć akcje innej spółki z siedzibę w Luksemburgu. Spółka chciała potwierdzenia, czy otrzymana przez nią dywidenda z Luksemburga będzie zwolniona z podatku w Polsce. Jej zdaniem wynika to z postanowień ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.), gdyż spełnia wszystkie warunki dla skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 20 ust. 3 tej ustawy. Chodzi m.in. o warunek posiadania minimum 10 proc. udziałów (akcji) w kapitale spółki wypłacającej należność. Spółka jednoznacznie przedstawiła stan faktyczny w tej sprawie i jej zdaniem zwolnienie przysługuje jej niezależnie od traktowania podatkowego tej dywidendy w Luksemburgu.

W wydanej interpretacji minister uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe i stwierdził, że w pewnych przypadkach należność otrzymywana przez spółkę nie będzie mogła być uznana za dywidendę, ale za odsetki, a tym samym należność ta nie będzie zawsze zwolniona z podatku. Minister przedstawił więc dwa warianty opodatkowania, w zależności od tego, co faktycznie zostanie spółce wypłacone. NSA podważył takie działania. Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych. Interpretacja powinna zawierać ocenę stanowiska wnioskodawcy wraz z uzasadnieniem prawnym tej oceny. Można odstąpić od uzasadnienia prawnego, jeżeli stanowisko wnioskodawcy jest prawidłowe w pełnym zakresie.

Sędzia NSA Małgorzata Wolf-Kałamała podkreśliła, że w takim przypadku minister finansów nie może prezentować swojego stanowiska w zależności od tego, jakie okoliczności mogłyby nastąpić w przyszłości, skoro podatnik wyraźnie wskazał, o jaki stan faktyczny mu chodzi. Taka procedura jest niemożliwa do przyjęcia przy wydawaniu interpretacji.

19 proc. wynosi stawka podatku dochodowego od dywidend

Dopiero na etapie postępowania w zakresie wymierzenia zobowiązania podatkowego będzie możliwe sprawdzenie, poprzez współpracę z władzami podatkowymi Luksemburga, czy otrzymywane przez spółkę należności z udziału w zyskach kwalifikują się do zastosowania zwolnienia z CIT. Dlatego też tak wydana interpretacja indywidualna musiała zostać uchylona. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok NSA z 29 listopada 2011 r., sygn. akt II FSK 942/10.