W spółce wybrane osoby uczestniczą w programie motywacyjnym polegającym na nieodpłatnym przyznaniu uczestnikom warunkowych praw do nabycia akcji innej spółki z siedzibą w Luksemburgu. Uczestnik może nabyć akcje spółki np. za 1 grosz, a następnie po określonym czasie i spełnieniu warunków będzie mógł je sprzedać.

Według spółki przychód uzyskany w związku z realizacją uprawnień wynikających z udziału w programie krystalizuje się dopiero w momencie sprzedaży akcji spółki nabytych na podstawie programu. Ten przychód należy zakwalifikować do kapitałów pieniężnych i stosować 19-proc. stawkę.

Minister finansów nie zgodził się z tym i w wydanej interpretacji uznał, że nabycie przez uczestników programu za 1 grosz akcji od spółki luksemburskiej w ramach programu skutkuje powstaniem przychodów z innych źródeł opodatkowanych według skali podatkowej. Jednak w związku z tym, że osoby uprawnione nabędą akcje, do których nie mają pełni praw do rozporządzania i dysponowania, przychód powstanie już w momencie, w którym osoby nabywające akcje uzyskają prawo do dywidendy.

Sprawa trafiła do sądu, którzy uchylił interpretację. Stanowisko to zostało również podtrzymane przez NSA. W ocenie sądu pierwszym momentem podatkowym dla uczestników programu będzie dopiero sprzedaż tych akcji. Akcje generują przychód tylko w przyszłości, a nie już w momencie ich nabycia. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok NSA z 5 października 2011 r., sygn. akt II FSK 517/10.