Podatnik prowadził firmę, z której przychody rozliczał na zasadach ogólnych i prowadził księgę przychodów i rozchodów. W wyniku przeprowadzonej kontroli skarbowej urzędnicy ustalili, że podatnik zaniżył przychody oraz zawyżył koszty ich uzyskania.

Jedna z zakwestionowanych kwot dotyczyła inwestycji w obcym środku trwałym, która nieprawidłowo została zaliczona przez podatnika w ciężar kosztów w 2002 roku.

Chodziło o wydatki na roboty budowlane w budynku, który podatnik wynajmował na czas nieokreślony. Wykonane prace obejmowały m.in. wykonanie nowych posadzek przemysłowych, stropu żelbetowego, nowej więźby dachowej, nowego poszycia dachu.

Na podstawie opinii rzeczoznawcy i oględzin nieruchomości organy ustaliły, że wynajmowany obiekt był zużyty. Dlatego też prace wykonane przez podatnika w tym obiekcie urzędnicy zakwalifikowali jako modernizację stanowiącą inwestycję w obcym środku trwałym, podlegającą amortyzacji, a nie jako koszty bezpośrednie.

Według podatnika przeprowadzone prace budowlane miały charakter remontu, a nie modernizacji, gdyż od chwili zakupu służyły wyłącznie do działalności gospodarczej, dotyczyły więc bieżącego remontu, a nie inwestycji w obcy środek trwały.

Sprawa trafiła do sądu, który przyznał rację organom podatkowym. Sąd podkreślił, że w sprawie miała zastosowanie zasada, według której za koszt uzyskania przychodu nie mogą być uznane poniesione koszty zaniechanych inwestycji. Wynika to z art. 23 ust.1 pkt 35 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Z poglądem tym zgodził się również NSA.

Sędzia Małgorzata Wolf-Kałamała podkreśliła, że wydatki te stanowiły inwestycję w obcych środkach trwałych, ale podlegającą amortyzacji dopiero po przyjęciu do używania, co jednak w przypadku podatnika nie nastąpiło.

Przepis o wyłączeniu z kosztów zaniechanych inwestycji z początkiem 2009 roku został uchylony. Obecnie zgodnie z art. 22 ust. 5e, koszty zaniechanych inwestycji są potrącalne w dacie zbycia inwestycji lub ich likwidacji. Inwestycjami są przy tym środki trwałe w budowie.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II FSK 480/10