WSA w Gdańsku orzekł, że wartość pieniężną nieodpłatnego świadczenia, którym były usługi kupione przez spółkę od innego podmiotu, ustala się według cen zakupu.

Sprawa dotyczyła spółki, która chciała się dowiedzieć, jak obliczyć wartość przychodu, który uzyskuje pracownik, używając do celów prywatnych samochód służbowy. Skarżąca spółka najpierw wzięła samochód w leasing, a następnie na podstawie umowy przechowania udostępniła go pracownikowi. Zgodnie z umową pracownik mógł wykorzystywać go nieodpłatnie do celów prywatnych, ale co miesiąc musiał składać sprawozdanie.

Sąd orzekł, że wartość tego nieodpłatnego świadczenia należy ustalić na podstawie cen zakupu samochodu. Nie wskazał jednak, jak obliczyć przychód pracownika. Zdaniem WSA rolą postępowania w sprawie wydania interpretacji nie jest ustalenie, czy sposób kalkulacji przychodu dla pracownika jest prawidłowy. Sąd podpowiedział jedynie, że obliczając przychód, należy wziąć pod uwagę cenę zakupu. Wyrok jest nieprawomocny.

SYGN. AKT I SA/Gd 474/11