Spółka wystąpiła do ministra finansów o interpretację w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów strat powstałych w wyniku likwidacji inwestycji w obcym środku trwałym. Spółka wynajmowała lokal i poniosła określone nakłady na przystosowanie tego lokalu do wykonywanej działalności gospodarczej. Wartość tych nakładów uwzględniła w wartości początkowej dla inwestycji w obcym środku trwałym. Jednak spółka wypowiedziała umowę najmu zawartą na czas nieokreślony po około dwóch latach. W związku z zakończeniem tej umowy spółka dokonała likwidacji inwestycji i jednocześnie rozpoznała stratę z tego tytułu, bowiem wartość tej inwestycji nie została w pełni umorzona (nie zakończył się plan jej amortyzacji).

Dyrektor izby skarbowej stwierdził w interpretacji, że spółka nie może zaliczyć tej straty do kosztów uzyskania przychodów. Uznał bowiem, że kosztem nie są straty powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umorzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraciły przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodzaju działalności. W ocenie organu wynika to z art. 16 ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).

Z takim stanowiskiem fiskusa nie zgodził się wojewódzki sąd administracyjny, który uznał taką interpretację za niezgodą z prawem. Rozstrzygnięcie to podtrzymał również Naczelny Sąd Administracyjny.

Sędzia NSA Bogusław Dauter w ustnych motywach uzasadnienia wyroku stwierdził, że organ podatkowy nieprawidłowo zinterpretował przepisy ustawy o CIT. W ocenie NSA kosztem nie są tylko straty powstałe w wyniku likwidacji środka trwałego, jeśli były wynikiem zaprzestania działalności. Jeśli więc spółka nie zlikwidowała działalności, to ma prawo ująć stratę w kosztach. Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT II FSK 260/10