Spółka komunalna, która zarządza gminnymi lokalami mieszkaniowymi oraz dostarcza media do tych lokali wystąpiła o interpretację, w zakresie VAT.

Spółka wskazała na problem, jaki powstaje przy wystawianiu faktur dla lokatorów mieszkań w budynkach wspólnot mieszkaniowych, ponieważ podmiotem pośredniczącym w dostawie mediów do lokali jest wspólnota. Zdaniem spółki nie ma uzasadnienia do fakturowania wewnętrznych rozliczeń między wspólnotą a jej członkami. Spółka wystawia fakturę oraz notę obciążeniową dla najemców lokali.

Minister finansów w interpretacji uznał tę praktykę za nieprawidłową. W jego ocenie konieczne jest opodatkowanie usługi najmu jako świadczenia jednorodnego. Obrotem będzie cała wartość świadczenia, jaką spółka pobiera od najemców, a tym samym takie świadczenie powinno udokumentować się jedną fakturą i jako jedną usługę najmu lokali mieszkalnych.

Zdaniem spółki rozwiązanie zaproponowane przez ministra finansów polegające na doliczeniu opłat za media do wartości opłat czynszowych jest niewykonalne, ponieważ nie jest ona w stanie wystawić jednej faktury zawierającej zarówno czynsz, jak i media z uwagi na to, że media rozliczane są w różnych okresach. Dlatego też spółka zaskarżyła wydaną interpretację.

Sąd pierwszej instancji uwzględnił skargę spółki, ale uznał, że nie można połączyć obu opłat, ponieważ są to inne rodzaje opłat, ale z drugiej strony powinno się opodatkować dostawę mediów VAT na każdej fazie obrotu.

NSA podtrzymał rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji, jednak dokonał korekty uzasadnienia orzeczenia. Sędzia Grażyna Jarmasz tłumaczyła, że jeśli wystawiona zostanie jedna faktura uwzględniająca kwotę czynszu najmu oraz kwotę opłat za media, to zastosowanie znajdzie zwolnienie z VAT. Natomiast jeśli zostaną wystawione dwie oddzielne faktury, to takie rozwiązanie też jest prawidłowe, ale wtedy spółka powinna rozwiązać problemy dokumentacyjne i rozliczeniowe, na które wskazywała. Wtedy też zwolniona z podatku będzie tylko kwota czynszu, natomiast opłaty za media będą opodatkowane.

Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT I FSK 740/10