Bank wystąpił do ministra finansów o udzielenie interpretacji podatkowej art. 7 ust. 1 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397). We wniosku spółka podkreśliła, że jej oddziały w innych państwach UE są wyodrębnionymi jednostkami wewnętrznymi i nie posiadają odrębnej od banku podmiotowości prawnej ani podatkowej. Ponadto oddziały te stanowią zakład w rozumieniu odpowiednich umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zdaniem banku, mimo że z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika, że odliczenie straty oddziału jest niemożliwe, to prawo do odliczenia tej straty wynika z prawa wspólnotowego, tj. zasad dotyczących swobody przedsiębiorczości, o których mowa w art. 43 i 48 traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską. Brak możliwości uwzględnienia straty na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wynika z art. 7 ust. 3 pkt 1, który określa, że przy obliczaniu dochodu stanowiącego podstawę opodatkowania nie uwzględnia się przychodów ze źródeł, które nie podlegają opodatkowaniu lub są wolne od podatku.

Zgodnie z umowami międzynarodowymi dochody podmiotów osiągnięte za pośrednictwem oddziałów w państwach, w których są położone, są wolne od podatku w Polsce. Taka sytuacja prowadzi do rozróżnienia sytuacji podatkowej spółek posiadających oddział na terytorium Polski oraz poza jej terytorium, co prowadzi do dyskryminacji niektórych podatników.

Argumentacji spółki nie poparł ani organ podatkowy, ani sąd pierwszej instancji, do którego spółka wniosła skargę na otrzymaną interpretację.

Sprawa trafiła ostatecznie przed Naczelny Sąd Administracyjny, ale skład sędziowski nie podzielił również stanowiska spółki.

Anna Dumas, sędzia sprawozdawca, zwróciła uwagę, że o takim rozstrzygnięciu przesądził podział władztwa podatkowego, tj. prawa polskiego, umów międzynarodowych oraz prawa wspólnotowego. Ochrona podziału władztwa podatkowego ustanowiona umowami uzasadnia wprowadzenie do polskiego systemu podatkowego ograniczeń co do stosowania odliczeń od dochodu.

Podkreślić jednak trzeba, że Trybunał Sprawiedliwości UE orzekał już, że brak możliwości odliczenia straty oddziału narusza zasadę swobody przedsiębiorczości (np. sprawa C-414/06). NSA nie poparł też wniosku spółki o zadanie pytania prejudycjalnego w tej kwestii do Trybunału Sprawiedliwości UE.

Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT II FSK 2175/09

Ważne!

O wysokość straty poniesionej w roku podatkowym można obniżyć dochód w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty