WSA w Bydgoszczy orzekł, że po przekroczeniu określonego poziomu obrotów podatnicy VAT (w omawianej sprawie osoba prowadząca zakład fryzjerski) mają obowiązek prowadzenia ewidencji za pomocą kasy fiskalnej. Dotyczy to nie tylko podatników, którzy są podatnikami czynnymi VAT, lecz także zwolnionych z podatku podmiotowo.

Zgodnie z art. 113 ustawy o VAT (Dz.U. z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwolnienie podmiotowe przysługuje podatnikom, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 150 tys. zł. W poprzednich latach zwolnieni podmiotowo byli podatnicy, u których sprzedaż nie przekroczyła 100 tys. zł, a jeszcze wcześniej 50 tys. zł.

Jak orzekł sąd, z obowiązku prowadzenia kasy zwolnieni są natomiast podatnicy, u których obrót z tytułu sprzedaży towarów i usług w roku podatkowym nie przekroczy 40 tys. zł.

Po przekroczeniu tego progu powstał obowiązek prowadzenia ewidencji na podstawie rozporządzenia ministra finansów z 23 grudnia 2009 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. nr 224, poz. 1797).

Obowiązek taki powstanie po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w trakcie 2010 roku przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40 tys. zł z działalności na rzecz osób fizycznych.

Wyjaśnijmy, że obecnie obowiązuje rozporządzenie ministra z 26 lipca 2010 r. (Dz.U. nr 138, poz. 930). Wyrok jest nieprawomocny.

SYGN. AKT I SA/Bd 19/11