Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że spółka może korzystać ze zwolnienia dotyczącego strat paliwa, o ile powstały one na skutek zdarzeń losowych. Zwolnienie takie zostało określone w art. 30 ust. 3 ustawy o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2009 r. nr 3, poz. 11 z późn. zm.).

Wyrok dotyczył stanu prawnego obowiązującego do 31 sierpnia 2010 r. Po tej dacie przepis został doprecyzowany i dziś nie ma wątpliwości, że ubytki wyrobów akcyzowych powstałe na skutek zdarzeń losowych lub siły wyższej są zwolnione z akcyzy. Sąd uzasadniał, że również przed zmianą ustawy straty wyrobów akcyzowych powstałe na skutek takich zdarzeń podlegały zwolnieniu.

Skarżąca spółka wyjaśniła, że jest pośrednikiem dostarczającym paliwo żeglugowe na statki. Zdarza się, że z przyczyn od niej niezależnych i losowych dochodzi do utraty części paliwa. Zdaniem sądu straty takie są wolne od podatku. WSA nie zgodził się z ministrem finansów, który w wydanej interpretacji twierdził, że ubytki podlegają opodatkowaniu, ponieważ użycie wyrobów akcyzowych było niezgodne z przeznaczeniem uprawniającym do zwolnienia. Sąd stwierdził jednak, że strata nie jest użyciem, a przepis nie ma zastosowania. Wyrok jest nieprawomocny.

SYGN. AKT III SA/Wa 2129/10