Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, że minister finansów traci uprawnienia do zmiany interpretacji, którą uważa za błędną, jeśli wcześniej podatnik złożył na nią skargę do sądu administracyjnego.

Sąd wyjaśnił, że w takiej sytuacji minister traci uprawnienia określone w art. 14e Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Zgodnie z tym przepisem minister finansów może, z urzędu zmienić wydaną interpretację ogólną lub indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość, uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości.

W omawianej sprawie spółka wystąpiła o wydanie interpretacji indywidualnej. Ponieważ minister finansów nie zgodził się z jej stanowiskiem, spółka najpierw wezwała ministra do usunięcia naruszenia prawa, a następnie złożyła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.

Po tym zdarzeniu minister finansów wydał kolejną interpretację, zmieniającą pierwotną interpretację. Gliwicki sąd zawiesił postępowanie sądowe, ponieważ spółka złożyła skargę na zmianę interpretacji (sprawa trafiła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie).

Warszawski sąd wyjaśnił, że minister nie miał prawa do wydania interpretacji zmieniającej, skoro wcześniej spółka zaskarżyła pierwotną interpretację do WSA w Gliwicach.

Sąd podzielił też tezy wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 listopada 2010 r. (sygn. akt I GSK 587/10, prawomocny), który orzekł, że wniesienie skargi na interpretację indywidualną wydaną przez ministra finansów oznacza, że przepis art. 54 par. 3 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. nr 153, poz. 1270 z późn.zm) staje się jedyną prawną możliwością orzekania tych organów.

A zatem – jak stwierdził sąd – nie ma możliwości zastosowania art. 14e par. 1 Ordynacji podatkowej. Jak wskazał więc naczelny Sąd Administracyjny, gdy toczy się postępowanie sądowe, to minister może jedynie uwzględnić skargę w całości. Nie może jednak zmienić interpretacji z urzędu. Wyrok jest nieprawomocny.

SYGN. AKT III SA/Wa 2252/10

Ważne!

Organ, którego działanie lub bezczynność zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy przed sądem administracyjnym