Na podstawie art. 93 Ordynacji podatkowej (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) osoba prawna powstała w wyniku łączenia się np. spółek kapitałowych wstępuje we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki każdej z łączących się osób lub spółek. Przepis ten stosuje się też w przypadku łączenia się spółek poprzez przejęcie.

Wojewódzki sąd administracyjny orzekł, że jeśli spółka przejęła prawa i obowiązki innej spółki zgodnie z zasadą określoną w art. 93 ordynacji, to może skorzystać ze zwolnienia z podatku od wypłaconych jej dywidend. W omawianej sprawie skarżąca spółka szwedzka spełniała ustawowe warunki do zwolnienia.

Spór dotyczył wymogu określonego w art. 22 ust. 4a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Przewiduje on, że zwolnienie dochodów z dywidend przysługuje spółce, która posiada udziały w spółce wypłacającej dywidendę nieprzerwanie przez okres dwóch lat. Skarżąca, która w wyniku restrukturyzacji grupy kapitałowej przejęła udziały w polskiej spółce (wypłacającej dywidendę), twierdziła, że przysługuje jej zwolnienie z podatku.

Sąd orzekł, że w omawianej sytuacji skarżąca może skorzystać ze zwolnienia od podatku z dywidend, ponieważ spełniła warunek dwuletniego posiadania akcji lub udziałów. Zdaniem wojewódzkiego sądu administracyjnego sukcesja generalna praw i obowiązków nie niweczy zwolnienia określonego w art. 22 ust. 4 i 4a ustawy o CIT. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt III SA/Wa 1852/10