Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznał sprawę, której istotą była odpowiedź na pytanie, czy 14-dniowy termin wezwania na piśmie ministra finansów do usunięcia naruszenia prawa w związku z wydaną interpretacją można przywrócić.

W rozpatrywanej sprawie minister finansów wydał indywidualną interpretację podatkową, uznającą za nieprawidłowe stanowisko podatnika przedstawione we wniosku. W interpretacji podatnik został pouczony o przysługującym mu prawie do wniesienia skargi do sądu. Zgodnie z art. 52 par. 3 ustawy o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2002 r. nr 153, poz. 1270 z późn. zm.) skargę można wnieść po uprzednim wezwaniu na piśmie organu do usunięcia naruszenia prawa, w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu.

W analizowanej sprawie wezwanie do usunięcia naruszenia prawa zostało wniesione po ustawowym terminie. Podatnik złożył więc wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wezwania. Zdaniem ministra finansów przepisy nie przewidują możliwości przywrócenia tego terminu. Ponadto minister w formie postanowienia odmówił wydania postanowienia w sprawie rozstrzygnięcia wniosku o przywrócenie uchybionego terminu. Podatnik złożył skargę do WSA, który przyznał mu rację. Organ podatkowy wniósł od tego wyroku skargę do NSA. W efekcie sprawa została przejęta do rozpoznania przez skład siedmiu sędziów, ze względu na poważne wątpliwości, a konsekwencją było wydanie uchwały.

W ocenie NSA rozpatrywany termin nie jest terminem materialnoprawnym, ale terminem procesowym. Terminy procesowe natomiast mogą być przywracane.

Ten nadzwyczajny środek zaskarżenia, jak tłumaczyła sędzia sprawozdawca Małgorzata Niezgódka-Medek, nie może być traktowany odmiennie od klasycznych środków zaskarżenia (np. odwołanie lub zażalenie). W przeciwnym przypadku podatnik zostałby pozbawiony prawa do uruchomienia sądowej kontroli aktów i czynności dokonywanych przez organy publiczne. Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT I FPS 5/10

14 dni ma podatnik na wezwanie ministra do usunięcia naruszenia prawa