Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydał korzystne dla podatników orzeczenie. Sprawa dotyczyła syna, który ma dostać od rodziców składnik majątku spółki cywilnej. Sąd orzekł, że w takim przypadku zastosowanie znajdzie zwolnienie z opodatkowania przewidziane w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn (t.j. Dz.U. z 2009 r. nr 93, poz. 768).

Przepis ten zwalnia od podatku nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeżeli spełnią określone warunki. Przede wszystkim trzeba zgłosić nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.

Jeśli przedmiotem darowizny są pieniądze w wysokości większej niż 9637 zł, to dodatkowo trzeba taką darowiznę udokumentować. Należy to zrobić, okazując dowód przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekaz pocztowy. Innymi słowy pieniądze muszą zostać przelane na konto bankowe.

W sprawie, którą zajmował się WSA w Warszawie, podatnik wyjaśnił, że jego rodzice są jedynymi wspólnikami spółki cywilnej i zamierzają dokonać darowizny jednego ze składników majątku spółki cywilnej, który w ramach umowy spółki objęli współwłasnością łączną.

Zdaniem ministra finansów zbycie takie jest niemożliwe, bo nie pozwalają na to przepisy art. 863 kodeksu cywilnego. Zgodnie z art. 863 par. 1 kodeksu wspólnik nie może rozporządzać udziałem we wspólnym majątku wspólników ani udziałem w poszczególnych składnikach tego majątku.

Sąd wskazał jednak, że przepis ten nie ma w ogóle zastosowania w sprawie. Dotyczy on zakazu zbywania udziałów, a w omawianej sprawie chodzi o darowiznę konkretnego składnika majątku. Syn będzie więc zwolniony z podatku od darowizny, jeśli spełni ustawowe warunki.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt III SA/Wa 1542/10