Podatnicy, którzy prowadzą działalność w zakresie m.in. importu towarów, powinni w przypadku kontroli powalczyć zarówno o cło, jak i VAT. Zakwestionowanie decyzji w sprawie cła powinno spowodować uchylenie również decyzji dotyczących VAT, na co zwrócił uwagę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie (sygn. akt I SA/Rz 691/10). Jak wyjaśnia Mirosław Siwiński, doradca podatkowy z Kancelarii Prawnej Witold Modzelewski, sąd stwierdził, że fakt uchylenia decyzji dotyczącej zgłoszenia celnego importowanego towaru, na której oparta była decyzja wymiarowa w zakresie VAT, uzasadnia uchylenie tej drugiej. WSA uzasadniał swoje stanowisko brakiem podstaw do określenia zobowiązania w podatku od towarów i usług.

– Wraz z uchyleniem decyzji w sprawach celnych odpadły bowiem zarówno materialnoprawne, jak i procesowe przesłanki wydania decyzji podatkowych – stwierdził sąd. Jak mówi Mirosław Siwiński, ten słuszny wniosek sąd oparł przede wszystkim na art. 29 ust. 13 i16 w zw. z art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), który wiąże podstawę opodatkowania ze zgłoszeniem celnym, w którym trzeba wykazać VAT.

– Weryfikacja zgłoszenia celnego wpływa więc na wymiar podatku od towarów i usług, niezależnie od przyczyny – stwierdza Mirosław Siwiński.

Jak zauważa ekspert, WSA nie przewidział w tym zakresie skutku automatycznego, więc uchylenie decyzji wymiarowej wymagać będzie zachowania stosownej procedury.

– Innymi słowy podatnicy muszą pamiętać, żeby oprócz złożenia odwołania od decyzji organów celnych, zaskarżyć również decyzję wymiarową w VAT – radzi nasz rozmówca.

Sąd uchylił więc decyzje dyrektora izby celnej oraz naczelnika urzędu celnego. Z akt sprawy wynikało, że w listopadzie i grudniu 2008 r. w urzędzie celnym dokonano w imieniu skarżącej firmy zgłoszeń celnych do procedury dopuszczenia do obrotu towaru. Decyzjami z września 2009 r. naczelnik urzędu uznał zgłoszenia celne za nieprawidłowe. Sprawa trafiła do izby celnej. Jej dyrektor utrzymał jednak w mocy decyzje organu I instancji. Co więcej, naczelnik wszczął postępowanie w sprawie VAT. Wyrok jest nieprawomocny.