Procedura uproszczona w miejscu daje możliwość objęcia towarów daną procedurą celną w pomieszczeniach osoby zainteresowanej lub w innych miejscach wyznaczonych lub uznanych przez organy celne, bez obowiązku ich przedstawienia w urzędzie celnym. Towary te są dostarczone bezpośrednio do określonego miejsca, bez kontroli urzędu celnego.

– Dla podmiotów, które dokonują zgłoszeń celnych częściej niż sporadycznie, ma to kolosalne znaczenie. W związku z dokonywaniem zgłoszenia celnego nie jest konieczne dostarczanie do urzędu celnego towarów, wypełnianie zgłoszenia oraz czekanie na ewentualną rewizję – wylicza Tomasz Tochowicz, menedżer w Deloitte.

Stosowanie procedury wymaga uzyskania pozwolenia. Osoba ubiegająca się o nie składa wniosek do dyrektora izby celnej, właściwego ze względu na lokalizację miejsca, do którego towary będą dostarczane w ramach stosowania tej procedury. Należy również złożyć zabezpieczenie należności celnych i podatkowych.

W pozwoleniu wydanym przez organ celny wyznaczony zostaje okres rozliczeniowy, po upływie którego podmiot zobowiązany jest do złożenia zgłoszenia uzupełniającego. Okresem rozliczeniowym najczęściej stosowanym w praktyce jest miesiąc. Osoba upoważniona powinna złożyć zgłoszenie celne uzupełniające do piątego dnia miesiąca następującego po końcu okresu rozliczeniowego tak, aby organ celny mógł dokonać zaksięgowania cła za wszystkie towary odprawione w tym okresie.

– Uiszczenie cła powinno nastąpić w terminie 10 dni od zaksięgowania tych należności. Co do zasady więc w praktyce termin zapłaty cła i podatków należnych z tytułu importu wynosi 15 dni od zakończenia okresu rozliczeniowego.

– Możliwe jest także rozliczenie VAT w sposób uproszczony poprzez deklarację VAT-7. Podatek ten będzie wtedy rozliczany bezpośrednio w deklaracji, bez konieczności jego zapłaty w urzędzie celnym – tłumaczy Marek Szymański, starszy menedżer w KPMG.

Rozliczanie VAT w sposób uproszczony wymaga złożenia zabezpieczenia kwoty VAT. Ta niedogodność dla firm ma być zniesiona. Wynika to ze zmian do ustawy VAT i prawa o miarach, które zakładają zniesienie obowiązku składania zabezpieczenia. Nowelizacja obecnie znajduje się w Senacie. Ma wejść w życie 1 kwietnia 2011 r.

Procedura odprawy celnej w miejscu

1. Sprowadzenie towaru do miejsca określonego w pozwoleniu

2. Wysłanie przez osobę uprawnioną powiadomienia do organów celnych

3. Informacja z organu celnego o dokonaniu kontroli

3a. Zaniechanie kontroli przez organ celny oznacza, że towary są odprawione

4. Wpis do ewidencji przez osobę uprawioną po wysłaniu powiadomienia z urzędu celnego

5. Wpis do ewidencji jest tożsamy z przyjęciem zgłoszenia celnego