Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną żołnierza, któremu fiskus odmówił zwolnienia z PIT żołdu wypłaconego za służbę zagraniczną. W ocenie fiskusa ustawodawca dopuścił zwolnienie tylko dla tych żołnierzy, którzy pełnili służbę w strukturze jednostek wojskowych. NSA nie podzielił tego stanowiska. W jego ocenie prawo do skorzystania ze zwolnienia nie jest uzależnione od tego, czy żołnierz pełni służbę w ramach jednostki wojskowej, czy poza jej strukturą.

Jak wyjaśnił sędzia NSA Stefan Babiarz, prawo do zwolnienia przysługuje obu grupom żołnierzy, którzy biorą udział w konflikcie zbrojnym lub dla wzmożenia sił państwa albo państw sojuszniczych, misji pokojowej, akcji zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom. Oznacza to, że żołnierz wyznaczony do służby wojskowej poza granicami kraju ma prawo do zwolnienia uzyskanych dochodów, nawet jeśli służy poza strukturą jednostki wojskowej.

Zaskarżona interpretacja dotyczyła żołnierza zawodowego zatrudnionego w sztabie generalnym wojska polskiego. Na mocy rozkazu szefa sztabu do końca lipca 2008 roku został skierowany do służby w Niemczech. W ramach swoich obowiązków był zobligowany m.in. do przebywania w stałej gotowości do pełnienia służby w ramach misji NATO. W okresie służby za granicą Ministerstwo Obrony Narodowej wypłacało mu oprócz uposażenia zasadniczego należność zagraniczną, która w ocenie podatnika była wolna od podatku dochodowego. Organ interpretacyjny nie podzielił tego stanowiska.

Uznał, że podstawowym warunkiem skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.), była przynależność żołnierza do jednostki wojskowej użytej poza granicami państwa. W ocenie fiskusa ze zwolnienia nie mógł skorzystać żołnierz zawodowy skierowany wprawdzie do pełnienia służby wojskowej poza granicami państwa, ale który nie należał do jednostki wojskowej. Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT II FSK 1148/09.