Żołnierze pełniący funkcje za granicą przed 1 stycznia 2011 r. mogli korzystać ze zwolnienia z PIT. Potwierdzają to sądy, w tym NSA.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie kolejny raz potwierdził wczoraj, że świadczenia przyznane przed 1 stycznia 2011 r. żołnierzom wykonującym zadania poza granicami Polski w celu udziału m.in. w misji pokojowej są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych. Jak orzekł sąd, żołnierze nie musieli realizować wyłącznie celów określonych w art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Chodzi o cele takie jak m.in. udział w konflikcie zbrojnym lub misji pokojowej.
Stanowisko takie potwierdził również Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 17 stycznia 2011 r. w składzie 7 sędziów (sygn. akt I FPS 5/10). Orzekł, że zwolnienie przewidziane w art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o PIT w brzmieniu dotyczącym lat 2005 – 2008 miało zastosowanie do żołnierzy pełniących służbę za granicą, jeżeli realizowali cele, o których mowa w tym przepisie, niezależnie od tego, czy wchodzili w skład jednostki użytej poza granicami RP.
Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2011 r. ustawodawca doprecyzował art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o PIT i obecnie nie ma wątpliwości, czy żołnierze wykonujący zadania poza granicami Polski korzystają ze zwolnienia z PIT.
Po orzeczeniu NSA w składzie 7 sędziów dyrektorzy niektórych izb skarbowych (np. w Krakowie, Olsztynie i Szczecinie) przestali składać skargi na korzystne dla żołnierzy wyroki I instancji. Z niekorzystnych dla żołnierzy interpretacji nie wycofał się natomiast do tej pory dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie. Wyrok jest nieprawomocny.
SYGN. AKT III SA/Wa 2339/10