Naczelny SĄd Administracyjny oddalił skargę małżonków, którzy uważali, że nie są podatnikami podatku od nieruchomości. Sąd przypomniał, że obowiązek podatkowy ciąży nie tylko na osobach, które oficjalnie na podstawie umowy użytkują nieruchomości.

– Podatnikami są także osoby fizyczne, które użytkują nieruchomość bez tytułu prawnego – podkreślił sędzia NSA Jerzy Rypina.

Spór w sprawie dotyczył podatku od nieruchomości lata 2004 – 2005 od lokalu użytkowego. Małżonkowie, od których organy podatkowe zażądały uiszczenia podatku, bronili się tym, że nie są podatnikami. Wyjaśnili, że umowa najmu lokalu użytkowego, którego właścicielem była gmina, wygasła w 1998 roku. Jednak organy podatkowe ustaliły, że pomimo wygaśnięcia umowy małżonkowie nadal zajmowali lokal, już bez tytułu prawnego. Zgodnie zaś z art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.) podatnikami podatku od nieruchomości są m.in. osoby fizyczne, które bez tytułu prawnego są posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

W ocenie fiskusa sytuacji podatników nie zmienia to, że pierwotna umowa była podpisana ze spółką, która zarządzała gminnym zasobem mieszkaniowym. Podkreśliły, że spółka ta nie jest posiadaczem nieruchomości stanowiących własność gminy, a w konsekwencji nie ciąży na niej obowiązek podatkowy.

Do spółki należą czynności zarządu i administrowania nieruchomościami stanowiącymi własność gminy, takie jak zawieranie i rozwiązywanie w imieniu i na rzecz gminy umów m.in. najmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

W ocenie sądu taka sytuacja nie mieści się w pojęciu posiadania w rozumieniu art. 336 kodeksu cywilnego. Podatnicy nie zgodzili się z tymi argumentami. Jednak sądy administracyjne obu instancji przyznały rację fiskusowi. Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT II FSK 1516/09.