Podatnik mieszka we Wrocławiu, a w wakacje chce wynająć lokal użytkowy nad morzem w celu sprzedaży lodów i gofrów.

– Czy będę musiał zapłacić podatek od nieruchomości? W którym urzędzie – we Wrocławiu czy nad morzem – pyta pan Jakub z Wrocławia.

Obowiązek zapłaty podatku od nieruchomości ciąży na właścicielach nieruchomości. Jak wyjaśnia jednak dr Rafał Dowgier z Katedry Prawa Podatkowego Uniwersytetu w Białymstoku, podatek będzie zobowiązany zapłacić najemca jedynie wtedy, gdy właścicielem lokalu jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego. Wynika to z art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.).

– Oznacza to w praktyce, że do przejścia obowiązku podatkowego na najemców konieczne jest zawarcie umowy z tymi podmiotami – tłumaczy Rafał Dowgier.

W innym przypadku – dodaje – podatnikiem będzie nadal właściciel lub inny podmiot, który posiada tytuł do władania nieruchomością określony w art. 3 ust. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Nie może on jednak w drodze umowy cywilnoprawnej, co niekiedy jest praktykowane, scedować obowiązku podatkowego na inny podmiot.

– O ile obowiązek podatkowy przejdzie na najemcę, będzie on zobowiązany złożyć we właściwym urzędzie gminy stosowną informację (osoby fizyczne) lub deklarację podatkową (osoby prawne i jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej) – mówi nasz rozmówca. Podatek będzie naliczony za okres od pierwszego dnia miesiąca następnego po zawarciu umowy, do końca miesiąca, w którym najem wygasł. W przypadku osoby fizycznej wysokość podatku ustala wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji, a pozostałe kategorie podatników obliczają go samodzielnie w złożonej deklaracji.

Rafał Dowgier wyjaśnia też, że właściwość organów podatkowych na potrzeby opodatkowania podatkiem od nieruchomości ustala się zgodnie z art. 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a więc według miejsca położenia nieruchomości. Zatem miejsce zamieszkania nie ma znaczenia. Oznacza to, że w analizowanym przypadku podatek powinien być uiszczony na rachunek gminy, na terenie której znajduje się lokal użytkowy.

21,05 zł od 1 mkw. powierzchni użytkowej wynosi maksymalna stawka podatku od nieruchomości firmowych

Podstawa prawna

Art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 95, poz. 613 z późn. zm.).