Naczelny Sąd Administracyjny oddalił zażalenie podatniczki, której sąd I instancji odmówił wstrzymania wykonania decyzji dotyczącej wymiaru akcyzy. Sędzia NSA Rafał Batorowicz zauważył, że wniosek o wstrzymanie wykonania zaskarżonej decyzji nie zawierał uzasadnienia. Podatniczka nie przytoczyła żadnej okoliczności, że uiszczenie podatku akcyzowego wyrządzi jej znaczną szkodę lub spowoduje trudne do odwrócenia skutki. Jak podkreślił NSA, chodzi o taką szkodę, która nie będzie mogła być wynagrodzona przez późniejszy zwrot spełnionego bądź wyegzekwowanego świadczenia ani też nie będzie możliwe przywrócenie rzeczy do pierwotnego stanu.

Wprowadzona w postępowaniu sądowoadministracyjnym ochrona skarżącego stanowi wyjątek od zasady, że wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania aktu lub czynności. Dlatego to na wnioskodawcy spoczywa obowiązek uzasadnienia wniosku, tak aby przekonać sąd do zasadności zastosowania ochrony. Brak uzasadnienia wniosku uniemożliwia jego merytoryczną ocenę. Rolą sądu nie jest bowiem domniemywanie, gdzie skarżąca upatruje niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody lub trudnych do odwrócenia skutków w przypadku wykonania zaskarżonej decyzji. Postanowienie jest prawomocne.

SYGN. AKT I GZ 316/10