Dotychczas Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wydawał wyroki korzystne dla spółek, które podwyższały swój kapitał zakładowy poprzez emisję akcji na giełdzie. Sąd uznawał, że koszty doradztwa biznesowego, prawnego oraz finansowego, przygotowania prospektu emisyjnego oraz prezentacji dla akcjonariuszy, nadzoru nad prawidłowością i terminowością przeprowadzonej emisji, nadzoru prawnego nad przebiegiem procesu, a także tłumaczeń, współpracy z domem maklerskim oraz bankami, które są związane z podwyższeniem kapitału zakładowego można zaliczyć do kosztów podatkowych. Podobnie za koszty uznawał wydatki związane z obowiązkowymi opłatami, np. opłaty notarialne, sądowe, skarbowe, giełdowe, podatek od czynności cywilnoprawnych (wyroki z: 26 marca 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 2218/07, 10 czerwca 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 544/08, 6 października 2008 r., sygn. akt III SA/Wa 1419/08).

Ponieważ jednak wyroki uchylał Naczelny Sąd Administracyjny (m.in. wyrok z 9 lutego 2010 r., sygn. akt II FSK 1486/08), nie zgadzając się z linią orzeczniczą warszawskiego sądu, WSA w wyroku z 8 czerwca 2010 r. (sygn. akt III SA/Wa 100/10) odstąpił od swojej dotychczasowej wykładni. WSA uznał, że wydatki związane z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki nie mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Jak wynika z art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.), do przychodów podatkowych nie zalicza się przychodów otrzymanych na utworzenie lub powiększenie kapitału zakładowego. W rezultacie wydatków na powiększenie tego kapitału nie można uznać za koszt podatkowy.