Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego fiskus i sąd I instancji błędnie przyjęły, że dla przeliczania waluty obcej należy przyjąć datę wynikającą z faktury lub innego dowodu, a nie otrzymania dokumentu. W jego ocenie obowiązujący od 1 stycznia 2007 r. nowy art. 15 ust. 4e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) wprowadził memoriałową zasadę rozliczania kosztów. Przepisy podatkowe w spornym zakresie są jasne, a ich interpretacja nie wymaga sięgania do przepisów o rachunkowości.

Sprawa dotyczyła interpretacji podatkowej w zakresie ustalenia dnia, z którego należy zastosować kurs średni NBP w celu przeliczenia kwoty kosztów uzyskania przychodów w walutach obcych. Spółka wyjaśniła, że dokonuje zakupów towarów i usług od zagranicznych kontrahentów. Faktury często otrzymuje ze znacznym opóźnieniem w stosunku do ich wystawienia. Spółka uważała, że o dacie przeliczenia kosztów decyduje data otrzymania faktury.

Organy podatkowe nie zgodziły się na rozliczanie faktur po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego datę ich otrzymania. Ich zdaniem ustawa podatkowa odsyła w tym zakresie do przepisów o rachunkowości. Sąd I instancji podzielił niekorzystne dla podatniczki stanowisko, ale NSA ostatecznie uchylił jego wyrok oraz zaskarżoną interpretację.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II FSK 1440/09