Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną podatnika, który domagał się zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych. W ocenie NSA rozwiązanie umowy za zgodą obu stron nie stanowi podstawy do zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC). Podatnik, który rozwiązał umowę sprzedaży, a potem zawarł ją ponownie, nie ma prawa do zwrotu zapłaconego podatku. Jak podkreślił sędzia NSA Bogusław Dauter, podatek od czynności cywilnoprawnych podlega zwrotowi, m.in., jeżeli uchylone zostały skutki prawne oświadczenia woli (tzw. nieważność względna). Uchylenie się od skutków czynności cywilnoprawnej, np. umowy sprzedaży w formie zwykłego oświadczenia woli, nie jest podstawą do zwrotu podatku. W tym przypadku nie można mówić o względnej ani bezwzględnej nieważności czynności cywilnoprawnej. Zdaniem sądu każda kolejna umowa, nawet taka sama, podlega opodatkowaniu.

W rozstrzyganej sprawie podatnik podpisał umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego i nieruchomości. Notariusz, który sporządzał umowę, pobrał podatek od czynności cywilnoprawnych. Jednak pierwotna umowa sprzedaży została rozwiązana za zgodą obu stron. Ponownie została zawarta i notariusz pobrał podatek.

Podatnik uznał, że podatek od jednej umowy powinien zostać zwrócony, z czym nie zgodziły się organy podatkowe. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II FSK 891/08