ORZECZENIE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie orzekł, że kredyt refinansowy nie traci przymiotu kredytu, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. e) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm. w brzmieniu obowiązującym do końca 2006 roku). Przepis ten przewidywał zwolnienie przychodów uzyskanych ze sprzedaży nieruchomości w części wydatkowanej, nie później niż w okresie dwóch lat od dnia sprzedaży, na spłatę kredytu lub pożyczki, a także odsetek od kredytu lub pożyczki zaciągniętych na cele mieszkaniowe, w tym również na spłatę kredytu lub pożyczki oraz odsetek od tego kredytu lub pożyczki zaciągniętych przed dniem uzyskania tych przychodów. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt I SA/Rz 702/09