Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną spółki, której organy podatkowe zakwestionowały odliczenia z tytułu tzw. darowizny kościelnej. Sąd po raz kolejny potwierdził, że sprawozdanie z przeznaczenia darowanych środków musi być szczegółowe. Jak podkreślił sędzia NSA Stefan Babiarz, sprawozdanie nie może być ogólne. Powinno zawierać dane na tyle dokładne i konkretne, aby umożliwić organowi podatkowemu w ewentualnym postępowaniu podatkowym ustalenie, sprawdzenie, zweryfikowanie danych o przeznaczeniu darowizny na działalność charytatywno-opiekuńczą. W sprawozdaniu musi znaleźć się odniesienie do aspektu podmiotowego, tj. tego, na rzecz jakich osób darowizny zostały spożytkowane.

Spór dotyczył podatku dochodowego od osób prawnych za 2002 rok. Organy podatkowe zakwestionowały sprawozdanie, które jest jednym z warunków skorzystania z odliczenia. W dokumencie przedstawionym przez spółkę nie było nazwisk osób, które skorzystały z pomocy udzielanej przez obdarowaną parafię. Sądy administracyjne w obu instancjach uznały, że organy podatkowe miały rację. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II FSK 849/08