ORZECZENIE

Właściciele działek dokonali ich zamiany na prawo użytkowania wieczystego działki oraz prawo własności działki zabudowanej magazynem. Przychód z zamiany przeznaczyli na realizację własnych celów mieszkaniowych, czyli zakupili mieszkanie, by skorzystać z ulgi mieszkaniowej z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. a) ustawy o PIT (obowiązującej przy zakupie nieruchomości do końca 2006 roku).

Organy podatkowe uznały, że zwolnienie nie przysługuje, ponieważ dotyczy ono tylko sytuacji, gdy ma miejsce zamiana nieruchomości mieszkalnych, a nie tych o innym charakterze. Fakt, że podatnicy złożyli oświadczenie o przeznaczeniu przychodu na cele mieszkaniowe i spełnili ten warunek, nie ma znaczenia przy niespełnieniu przewidzianych przesłanek. Podatnicy odwołali się od tej decyzji.

Dyrektor Izby Skarbowej podtrzymał stanowisko organu I instancji. Stwierdził, że nie budzi wątpliwości fakt, że nieruchomości, których zamiany dokonano, nie miały charakteru mieszkalnego.

W skardze do WSA podatnicy oprócz zarzutu naruszenia przepisów przywołali również wykładnię historyczną i systemową, wskazując na przeoczenie ustawodawcy jako przyczynę braku wyraźnego zastosowania ulgi do sytuacji zamiany nieruchomości niemieszkalnych.

Sąd, oddalając skargę, wskazał, iż ustawodawca wprowadził zwolnienie, z którego podatnik może skorzystać w dwóch sytuacjach: sprzedaży i zamianie nieruchomości. W przypadku drugiej sytuacji podatnik skorzysta ze zwolnienia tylko wtedy, gdy zamiana obejmuje wskazane w ustawie nieruchomości. Sąd stwierdził, że ulga nie przysługuje w przypadku zamiany nieruchomości innych niż mieszkaniowe.

Sygn. akt I SA/Gd 35/09

Więcej: www.deloitte.com/pl/tax24