ORZECZENIE

Spór dotyczył wysokości zobowiązania VAT za poszczególne miesiące 1998 i 1999 roku. Organ podatkowy I instancji zakwestionował faktury, które opiewały na czynności niewykonane. Wskazał na par. 54 ust. 4 pkt 5 lit. c) rozporządzenia ministra finansów z 15 grudnia 1997 r., zgodnie z którym nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego faktury, które potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 kodeksu cywilnego. Dyrektor Izby Skarbowej utrzymał w mocy decyzję wymiarową, ale wskazał, że za podstawę prawną należy uznać par. 54 ust. 4 pkt 5 lit. a) - a nie lit. c) - który stanowi o fakturach potwierdzających czynności, które nie zostały dokonane. Zdaniem strony, przy takiej zmianie podstawy prawnej została naruszona zasada dwuinstancyjności postępowania.

Sąd oddalił skargę. Uznał, że stan faktyczny nie budził w sprawie wątpliwości. Pozorność może dotyczyć także sytuacji, gdy wykazuje się, że np. umowa sprzedaży w ogóle nie została dokonana.

Sygn. akt I SA/Wr 1807-1808/07

Więcej: www.deloitte.com/pl/tax24