Eksperci zwracają jednak uwagę, że spółki komandytowe, które w 2021 r. stały się podatnikami CIT, powinny takie aktywa i rezerwy ująć w sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy. Przy czym nie mogą one korygować w tym zakresie danych porównawczych za okres, w którym spółka nie była jeszcze podatnikiem CIT. Z kolei w przypadku spółki matki posiadającej udziały w przynoszącej straty handlowej spółce córce i nieprowadzącej innej działalności kapitałowej należy pamiętać, że nie będzie mogła ona w przyszłości rozliczyć strat podatkowych z tego tytułu. Tym samym taki podmiot nie będzie mógł obniżyć podstawy opodatkowania poprzez odliczenie ww. straty od podatku dochodowego. A wówczas nie tworzy się aktywów z tytułu podatku odroczonego.