Chodziło o podatkową grupę kapitałową, która przy rozliczeniu rocznym za 2017 r. zorientowała się, że w trakcie roku wpłacała za niskie zaliczki kwartalne. W lipcu 2018 r. złożyła korektę deklaracji CIT i z własnej woli wpłaciła brakującą kwotę.
Wpłata nie pokryła całości zaległości głównej wraz z odsetkami za zwłokę, ponieważ naczelnik urzędu skarbowego uważał, że PGK powinna uiścić odsetki według podstawowej stawki, wynikającej z art. 56 ordynacji podatkowej (dwukrotność stopy lombardowej NBP plus 2 proc., z tym że nie mniej niż 8 proc.).