Rada Przedsiębiorczości krytycznie ocenia plany wprowadzenie minimalnego podatku dochodowego, apeluje o wycofanie się z nich oraz rozpoczęcie konsultacji nad rozwiązaniami uszczelniającymi CIT, poinformowała Rada. Jej zdaniem, sytuacji przedsiębiorców nie zmieni także przyjęta przez rząd autopoprawka do projektu pakietu podatkowego, zakładająca wprowadzenie wyłączeń z nowego podatku.

"Zamiast w dalszym ciągu usiłować poprawiać wadliwy mechanizm podatku przychodowego, strona rządowa powinna odstąpić od wprowadzania tego rozwiązania, które zostało dodane do projektu ustawy Polskiego Ładu bez konsultacji z partnerami społecznymi oraz środowiskami eksperckimi" - czytamy w komunikacie Rady.

W ocenie Rady, wadliwa jest sama konstrukcja tego podatku - sprawia ona, że podatek ten będą płacić firmy, które osiągają niski dochód ze względu na specyfikę branży, w której funkcjonują lub z powodu wahań poziomu rentowności związanych z cyklem koniunkturalnym.

Rada Przedsiębiorczości podkreśla, że nowym podatkiem będzie mogła zostać obciążona firma, która w danym roku podatkowym będzie miała stratę lub dochód nieprzekraczający 1% sumy przychodów. Podstawa opodatkowania uwzględnia nie tylko tzw. wydatki pasywne, które potencjalnie mogą mieć związek z działaniami optymalizacyjnymi, lecz również 4% przychodów przedsiębiorstwa. Oznacza to, że podatek minimalny obciąży firmy mające stratę niezależnie od przyczyny jej powstania.

Zdaniem Rady, wbrew zapewnieniom strony rządowej, minimalny podatek nie będzie daniną obciążającą wyłącznie wielkie, globalne korporacje, ponieważ nie został określony próg kwoty obrotu, po przekroczeniu którego firma może zostać objęta dodatkowym podatkiem.

"Jedynym kryterium różnicującym jest struktura własnościowa spółki, jednak ze względu na rygorystyczne kryteria, wiele małych i średnich polskich przedsiębiorstw również znajdzie się w grupie obciążonych nową daniną" - czytamy dalej.

Rada przypomniała, że zgodnie z autopoprawką, przyjętą przez rząd i przekazaną do Sejmu z podatku mają zostać wyłączone branże, w których ceny są regulowane na podstawie przepisów ustaw oraz firmy z sektora górnictwa oraz transportu lotniczego i morskiego.

"Zgodnie z przedstawionym uzasadnieniem do autopoprawki, zwolnienie tych branż z podatku jest konieczne ze względu na fakt, iż poziom ich rentowności zależy od polityki regulacyjnej państwa oraz podlegających dużym wahaniom cen na światowych rynkach. To samo można jednak powiedzieć również o szeregu innych branż - nie tylko górnictwie, energetyce i przewozach lotniczych, lecz również sektorze handlowym, usługowym i produkcyjnym" - zauważyła Rada.

I wskazała, że "gdyby proponowany system miał być dalej korygowany, konieczne byłoby mnożenie branżowych włączeń z podatku oraz dalsze komplikowanie mechanizmu ustalania podstawy wymiaru podatku".

Ponadto, aby podatek w równym i sprawiedliwym stopniu obciążał poszczególne branże, cechujące się różnym poziomem rentowności, konieczne byłoby wprowadzenie przynajmniej kilkunastu różnych stawek podatku przychodowego, podsumowała.

Rada Przedsiębiorczości została reaktywowana 24 marca 2020 roku. Tworzą ją: Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL), Business Centre Club (BCC), Federacja Przedsiębiorców Polskich (FPP), Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza (KIG), Polska Rada Biznesu (PRB), Pracodawcy RP, Związek Banków Polskich (ZBP), i Związek Rzemiosła Polskiego (ZRP).