Jeśli podatnik dostał zapłatę za niezrealizowane w 2020 r. turnusy sanatoryjne, które mają się odbyć do 30 czerwca 2021 r., musi zaliczyć je do przychodów podatkowych bieżących okresów – uznał dyrektor KIS.

O wydanie interpretacji wystąpiła fundacja prowadząca sanatorium uzdrowiskowe. Ma ona kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczący leczenia uzdrowiskowego. W związku z wprowadzonym w zeszłym roku stanem epidemii turnusy zostały odwołane, mimo to NFZ płaci za nie fundacji. Informuje przy tym, że niezrealizowane turnusy muszą się odbyć do 30 czerwca br. Fundacja generuje więc faktury, korzystając z systemu NFZ. Data rozpoczęcia i zakończenia turnusu na fakturze jest zgodna z przyjętym przez fundusz planem turnusów na 2020 r. Pieniądze wpływają na konto fundacji. Umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia nie przewiduje ryczałtów ani zaliczek za niezrealizowane usługi.
Problem dotyczył tego, czy faktury za niezrealizowane turnusy, które mają się odbyć do 30 czerwca 2021 r., fundacja ma zaliczyć do przychodu podatkowego bieżących okresów (a więc wtedy gdy dostała pieniądze) czy przyszłych (gdy zrealizuje usługę).
Fundacja uważała, że pieniądze otrzymane za turnusy, które dopiero wykona, będzie musiała zaliczyć do przychodów w okresach przyszłych, w których wykona usługi.
Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Uznał, że fundacja musi wykazywać przychody w bieżących okresach. Wyjaśnił, że zasadniczo za datę powstania przychodu, z pewnymi wyjątkami, przyjmuje się dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień: wystawienia faktury albo uregulowania należności. Podatnik musi wykazać przychód, który jest definitywny, a więc taki, który faktycznie powiększa jego aktywa lub pomniejsza pasywa. W pierwszej kolejności przychód powstaje więc w dniu wykonania czynności, m.in. wykonania usługi. Nie może on jednak powstać później niż w dniu wystawienia faktury lub uregulowania należności.
W przepisach są jednak wyjątki od zasady ogólnej (ust. 3a, 3c, 3d i 3f). Przykładowo zgodnie z art. 12 ust. 3e ustawy o CIT w przypadku otrzymania przychodu związanego z działalnością gospodarczą za datę powstania przychodu uznaje się dzień otrzymania zapłaty (jeśli nie zachodzą inne wyjątki).
Z kolei zgodnie z art. 12 ust. 3c ustawy, jeżeli strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.
Zdaniem dyrektora KIS w przypadku fundacji żaden z tych dwóch wyjątków nie ma zastosowania. Trzeba stosować art. 12 ust. 3a ustawy o CIT. To oznacza, że jeśli usługa (turnus sanatoryjny) nie została wykonana, ale została wystawiona faktura, na podstawie której fundacja dostała od NFZ wynagrodzenie, to przychód powstanie w momencie wystawienia faktury. Dlatego przychody udokumentowane fakturami za niezrealizowane turnusy, które mają się odbyć do 30 czerwca 2021 r., fundacja musi zaliczyć do przychodów podatkowych bieżących okresów. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 1 lutego 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.530.2020.1.MZA