Opłata za korzystanie ze środowiska, którą firmy muszą obowiązkowo zapłacić, stanowi koszt prowadzonej działalności.
Prawo ochrony środowiska przewiduje obowiązek ponoszenia tzw. opłaty środowiskowej. Zgodnie z przepisami jest to opłata za korzystanie ze środowiska i jest ponoszona za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, pobór wód oraz składowanie odpadów. Nie ulega wątpliwości, że opłata ta stanowi koszt uzyskania przychodu podatnika jako wydatek związany z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą
Jak zauważa Wojciech Pietrasiewicz, doradca podatkowy współpracujący z Kancelarią Allen & Overy A. Pędzich, do tej opłaty nie ma zastosowania wyłączenie wynikające z art. 16 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób prawych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.). Zgodnie z jego treścią nie stanowią kosztów uzyskania przychodu kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowiązań z tytułu nieprzestrzegania przepisów w zakresie ochrony środowiska.