Spółka nie ma prawa do zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków na sfinansowanie tablicy pamiątkowej.
Skarżąca się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie spółka zaangażowała się w wykonanie tablicy upamiętniającej służbę harcerzy Szarych Szeregów w Powstaniu Warszawskim. Zakup tablicy zostanie sfinansowany ze środków zebranych wśród pracowników, z darowizn oraz ze środków własnych. Uzyskane podczas zbiórki oraz otrzymane w ramach darowizny środki pieniężne zostaną rozpoznane jako przychody w dacie otrzymania. Natomiast wydatki przeznaczone na tablicę ze środków własnych spółka chciała zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Minister finansów w interpretacji indywidualnej uznał, że spółka nie może zaliczyć do kosztów tego wydatku.
Stanowisko organu podatkowego podzielił sąd. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Wydatki związane z działalnością gospodarczą mogą stanowić koszty uzyskania przychodów, pod warunkiem że pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z przychodami.
Nie każdy wydatek poniesiony przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego działalnością można odliczyć od podstawy opodatkowania. Można odliczyć tylko to, co pozostaje w takim związku przyczynowo-skutkowym, że poniesienie go ma lub może mieć wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodów albo zachowanie lub zabezpieczenie źródła przychodów.
Sąd uznał więc, że wydatek na sfinansowanie tablicy pamiątkowej nie ma żadnego związku z przychodami firmy. W efekcie spółka nie ma prawa do zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych. Wyrok jest nieprawomocny.
Sygn. akt III SA/Wa 978/10