Tylko podatnik CIT, który sprzedał ze stratą papiery wartościowe lub udziały, może je rozliczyć razem z dochodem z podstawowej działalności.
Przychody i koszty ze sprzedaży papierów wartościowych czy udziałów w spółkach kapitałowych rozliczane są inaczej w przypadku osób fizycznych i osób prawnych. Wynika to z różnych regulacji ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.) i ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.).
W przypadku spółki kapitałowej – podatnika CIT – przychód i koszty poniesione w związku ze sprzedażą udziałów powinny zostać rozliczone łącznie z innymi przychodami osiągniętymi i kosztami poniesionymi w związku z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą. Te dwa źródła przychodów są rozliczane w jednym zeznaniu CIT-8 i są objęte taką samą 19-proc. stawką. W przypadku gdy spółka dokona sprzedaży udziałów i poniesie stratę, przysługiwać jej będzie prawo do rozliczenia poniesionej straty z dochodami z bieżącej działalności gospodarczej.
– Dochód można obniżyć o wysokość straty w najbliższych kolejno po sobie następujących pięciu latach podatkowych, z tym że wysokość obniżenia w którymkolwiek z tych lat nie może przekroczyć 50 proc. kwoty tej straty – mówi Anna Mata, ekspert podatkowy w Kancelarii Skłodowscy
Inaczej jest jednak w przypadku firm, które są podatnikami PIT. Przepisy zakładają bowiem podział osiąganych przez niego przychodów i ponoszonych kosztów na poszczególne źródła przychodu.
W przypadku przychodu ze sprzedaży papierów wartościowych czy udziałów oraz przychodów z podstawowej działalności należy je rozliczyć w sposób właściwy dla tych źródeł przychodów. Czyli przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej rozliczyć na zasadach ogólnych i zastosować skalę podatkową 18 proc. lub 32 proc. albo podatek liniowy 19 proc. Natomiast przychód ze zbycia udziałów czy papierów wartościowych rozliczyć tak jak przychody z kapitałów pieniężnych i zastosować jedną 19-proc. stawkę.
Dochód ustala się dla każdego ze źródeł osobno, co oznacza, że koszty należące do jednego ze źródeł nie mogą pomniejszać przychodów z innego źródła.
– Analogiczne rozwiązanie przyjęto dla rozliczenia straty podatkowej. Można ją odliczyć tylko od dochodu uzyskanego z tego źródła przychodu, na którym wcześniej zanotowano tę stratę – wyjaśnia Anna Mata.
Przychody kapitałowe osiągane przez podatników PIT rozlicza się też w innym zeznaniu podatkowym (PIT-38) niż przychody z podstawowej działalności (PIT-36 lub PIT-36L)
19 proc. wynosi stawka CIT od dochodów uzyskanych przez osoby prawne