W przypadku gdy recenzentowi za wydanie opinii zostanie wypłacone wynagrodzenie na podstawie elektronicznej kopii rachunku, fundacja będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z CIT – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.
Uzasadnił, że sposób udokumentowania wydatku ma drugorzędne znaczenie. Jest to jedynie kwestia proceduralna. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) dochody organizacji pożytku publicznego – w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej są zwolnione z CIT. Zdaniem sądu przesłanki do zwolnienia zostały spełnione.
Skarżąca fundacja we wniosku o interpretację wyjaśniła, że jej celem statutowym jest działanie na rzecz nauki (przyznaje subwencje, nagrody i stypendia osobom wyłonionym w konkursach). Na rozstrzygnięcie konkursów wpływ mają natomiast opinie recenzentów. Opinie przesyłają oni drogą elektroniczną, a rachunek przesyłają drogą tradycyjną (kurierem lub pocztą). Fundacja miała jednak wątpliwości, czy w przypadku gdy wypłata należnego recenzentowi wynagrodzenia zostanie dokonana na podstawie otrzymanej elektronicznie kopii rachunku, będzie mogła tę kwotę zaliczyć do wydatków na cele statutowe i w efekcie dochód będzie zwolniony z CIT.
Wyrok WSA w Warszawie z 4 listopada 2011 r., sygn. akt III SA/Wa 602/11.