Udzielenie spółce kapitałowej nieodpłatnego poręczenia przez jej udziałowca bądź akcjonariusza (podmiot powiązany) stanowi dla tej spółki nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT oraz skutkuje powstaniem przychodu z tego tytułu.
Bez znaczenia pozostaje okoliczność nieprowadzenia przez poręczyciela profesjonalnej działalności w zakresie świadczenia tego rodzaju usług finansowych. Takie stanowisko prezentuje minister finansów w najnowszej interpretacji ogólnej. Pogląd ten jest wiążący dla wszystkich urzędów skarbowych i kontroli skarbowej.
Dlaczego minister zajął się tą kwestią? Otóż w praktyce działalności gospodarczej, w szczególności międzynarodowych grup kapitałowych, powszechne stało się udzielanie poręczeń między podmiotami powiązanymi. Udzielane są one również nieodpłatnie. Na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych powstała wątpliwość co do skutków korzystania z takiego nieodpłatnego poręczenia.
W indywidualnych interpretacjach organów podatkowych pojawiły się rozstrzygnięcia uznające, że samo udzielenie nieodpłatnego poręczenia – z wyjątkiem sytuacji, gdy poręczającym byłby podmiot profesjonalnie zajmujący się tego rodzaju działalnością – nie stanowi dla osoby, której udzielono poręczenia, nieodpłatnego świadczenia. Analogiczne poglądy były prezentowane w orzeczeniach niektórych wojewódzkich sądów administracyjnych. Minister finansów prezentuje odmienny pogląd w tym zakresie.
Interpretacja ogólna ministra finansów z 27 kwietnia 2012 r. (nr DD5/033/2/DZQ/2012/DD-134).