Otrzymanie certyfikatów inwestycyjnych w zamian za wniesione udziały do funduszu inwestycyjnego jest wynagrodzeniem i ma takie same skutki, jak otrzymanie pieniędzy. Tym samym wniesienie udziałów w spółce kapitałowej do funduszu zamkniętego w zamian za certyfikaty jest przychodem, który należy opodatkować. Tak uznał Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę kasacyjną spółki.
Sprawa dotyczyła interpretacji podatkowej. Spółka przedstawiła, że posiada udziały w innej spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, które zamierza wnieść do funduszu inwestycyjnego zamkniętego (FIZ) i w ten sposób zapłacić za certyfikaty inwestycyjne tego funduszu. Następnie, po osiągnięciu założonego poziomu wzrostu wartości certyfikatów inwestycyjnych, zamierza je zbyć lub umorzyć. Według spółki w dacie opłacenia akcjami lub udziałami certyfikatów w funduszu inwestycyjnym nie powstaje dla niej przychód i tym samym obowiązek zapłaty podatku. Wynika to m.in. z tego, że brakuje przepisów określających wprost moment i sposób ustalenia dochodu dla tej specyficznej czynności. W ocenie spółki posiadanie certyfikatów inwestycyjnych nie daje uczestnikowi funduszu uprawnień podobnych do tych wynikających z aportu do spółki kapitałowej, a wobec tego przyjmuje swoistą dla ustawy o funduszach inwestycyjnych formę wpłaty do funduszu, nieuregulowaną bezpośrednio w przepisach innych ustaw.
Z taką argumentacją nie zgodził się sąd. NSA powołał się na swoje wcześniej wyrażone poglądy w tym zakresie i uznał, że w art. 12 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) pojęcie przychodu podatkowego jest bardzo szerokie. Nie ma jednak znaczenia, że wartość otrzymanych certyfikatów inwestycyjnych, odpowiadająca wartości wnoszonych udziałów do spółki, nie jest odrębnie nazwana. Zgodnie z tym przepisem, przychodem są otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym różnice kursowe. Pod pojęciem wartości pieniężnych należy rozumieć krajowe i zagraniczne znaki pieniężne, czeki, weksle, inne dokumenty zastępujące w obrocie gotówkę, a także papiery wartościowe.