Stowarzyszenie wybudowało dla swoich członków parking strzeżony. Nie prowadzi działalności gospodarczej. Uzyskuje jedynie przychody ze składek członkowskich przeznaczane na pokrycie kosztów zrzeszenia oraz przychód z wynajmu powierzchni reklamowej.
Chce wystąpić do urzędu miasta o przekształcenie we własność prawa użytkowania wieczystego działki, na której stoi parking. Środki na ten cel zamierza uzyskać przez podwyższenie miesięcznych składek członkowskich. Zdaniem stowarzyszenia będą one zwolnione z CIT. Z tym stanowiskiem zgodził się dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi.
Organ podatkowy wskazał, że zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 40 ustawy o CIT (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 z późn. zm.) wolne od podatku są składki członkowskie członków organizacji politycznych, społecznych i zawodowych – w części nieprzeznaczonej na działalność gospodarczą. Organizacja społeczna, zgodnie z pojęciem słownikowym, to dobrowolnie ukształtowana grupa celowa, której członkowie chcą osiągnąć cele ważne dla nich osobiście lub ważne ze względu na dobro polityczne, np. stowarzyszenie, zrzeszenie, związek, fundacja, koło.
Organ podatkowy uznał, że opłaty pobierane i uiszczane w związku z przynależnością do stowarzyszenia odpowiadają definicji składki, gdyż są związane z członkostwem w stowarzyszeniu, a ponadto przeznaczone są na działalność statutową (nie na działalność gospodarczą) jednostki.
Oznacza to, że dochody stowarzyszenia pochodzące ze składek członkowskich, które przeznaczone zostaną na opłatę za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego we własność, będą zwolnione z opodatkowania.
Interpretacja dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 29 sierpnia 2012 r. (nr IPTPB3/423-229/12-3/PM).
Więcej na www.mf.gov.pl