Zgodnie z ustawą z 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku tonażowym (Dz.U. poz. 1387) od 2014 r. spółki komandytowo-akcyjne staną się podatnikami CIT, czyli będą miały do nich zastosowanie przepisy ustawy o CIT.
Zmiany obejmą te spółki, których rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2013 r. Nie oznacza to, że nowe przepisy nie obejmą podmiotów, których rok obrotowy jest inny.
O ile cała nowelizacja wchodzi w życie z początkiem 2014 r., to wyjątek dotyczy jej art. 4 ust. 2, który wszedł w życie 12 grudnia 2013 r. (po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy, czyli od 27 listopada 2013 r.). Zgodnie z tym przepisem spółka, która powstała po dniu wejścia w życie tego przepisu, a jej rok obrotowy rozpoczęty w 2013 r. nie kończy się 31 grudnia 2013 r. lub dokonała jego zmiany po dniu wejścia w życie przepisu (czyli po 12 grudnia), musi na dzień 31 grudnia 2013 r. zamknąć księgi rachunkowe i sporządzić sprawozdanie finansowe. Oznacza to, że pierwszy rok podatkowy takiej spółki rozpoczyna się 1 stycznia 2014 r. i trwa do końca przyjętego roku obrotowego. Zatem tylko te podmioty, które zarejestrowały się do 12 grudnia, lub zmieniły rok obrotowy do tego dnia (na inny niż kalendarzowy), nie zostaną objęte CIT od początku 2014 r. Wynika to z tego, że w ich przypadku w 2014 r. będzie kontynuowany dotychczasowy rok obrotowy. Opodatkowanie CIT w stosunku do takiej spółki będzie mieć zastosowanie dopiero od początku pierwszego dnia kolejnego roku obrotowego.