To proces polegający na uzasadnieniu rynkowego charakteru danej transakcji wewnątrzgrupowej, realizowanej ze stroną powiązaną. 1 stycznia 2017 r. weszły w życie zmiany w polskich przepisach w zakresie cen transferowych. Implementacja wytycznych dotyczących dokumentowania transakcji wewnątrzgrupowych opracowana na forum OECD została dokonana w ramach nowelizacji ustawy o CIT oraz opublikowania finalnych wersji rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
Z jakich informacji można korzystać / Dziennik Gazeta Prawna
Dziennik Gazeta Prawna
Warto podkreślić, że polskie organy już od kilku lat zwracają coraz większą uwagę na sposób, w jaki podatnicy kształtują ceny w transakcjach z podmiotami powiązanymi, a także nakładają wiele nowych obowiązków raportowych i dokumentacyjnych. I tak, zgodnie z informacjami udostępnionymi przez Ministerstwo Finansów, w 2015 r. liczba postępowań kontrolnych, w których badano zagadnienie cen transferowych, wyniosła 134, natomiast w 2016 r. – 182. Jak widać tendencja w zakresie prowadzenia postępowań kontrolnych jest wzrostowa. A prognoza, że w następnych latach liczba ta będzie wzrastać, nie jest bezpodstawna. Warto zaznaczyć, że wśród założeń projektu ustawy budżetowej minister finansów również jako jeden z celów wskazuje uszczelnienie systemu podatku dochodowego, w tym w szczególności w obszarze cen transferowych. Można przyjąć, że w związku z wejściem w życie nowych przepisów dotyczących cen transferowych 1 stycznia 2017 r. organy będą prowadzić wzmożone postępowania kontrolne w celu weryfikacji, czy przedmiotowe obowiązki dokumentacyjne są respektowane przez podatników. Porównywanie i analizowanie danych, w tym również typowanie podmiotów do kontroli, ułatwi wprowadzony obowiązek dotyczący wysyłania danych w formie JPK czy obowiązek załączania, dla wybranych grup podatników, do zeznania rocznego szczegółowego formularza CIT-TP zawierającego wiele informacji na temat transakcji z podmiotami powiązanymi.
Nowe regulacje
W Polsce rozszerzone obowiązki dokumentacyjne uzależnione są od:
wwartości kosztów lub przychodów generowanych przez podatnika w roku poprzedzającym dany rok podatkowy oraz
wwartości transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi w danym roku podatkowym.
Jedną z najważniejszych zmian, które weszły w życie od 2017 r., jest wprowadzenie nowego obowiązku zawierania przez podatników w dokumentacji analizy porównawczej dla transakcji (zdarzeń) mających istotny wpływ na dochód podatnika, czyli analizy uzasadniającej, że ceny w dokumentowanych transakcjach (zdarzeniach) są rynkowe. Obowiązek ten dotyczy podmiotów, których przychody lub koszty przekroczą w roku poprzedzającym dany rok podatkowy równowartość 10 mln euro.
CAŁY ARTYKUŁ DOSTĘPNY NA eDGP.PL>>
Dziennik Gazeta Prawna
Dziennik Gazeta Prawna
Dziennik Gazeta Prawna