Na stronie Ministerstwa Finansów pojawiła się lista rozwiązań, które zostaną podjęte w ramach rządowej tarczy antykryzysowej. Mają ulżyć przedsiębiorcom, których biznes cierpi z powodu pandemii koronawirusa.

1. Dłuższy termin na zapłatę zaliczek PIT od wynagrodzeń

Propozycja dotyczy zaliczek na podatek dochodowy, jakie przedsiębiorcy muszą zapłacić od wynagrodzeń dla pracowników za marzec i kwiecień 2020 r. Według planów, termin na ich zapłatę zostanie przedłużony do 1 czerwca 2020 r.

2. Możliwość rezygnacji z uproszczonych zaliczek

To propozycja dla „małych podatników”. Zamiast płacić uproszczone zaliczki na podatek dochodowy, których wysokość zależałaby od ubiegłorocznych przychodów, za okres marzec-grudzień 2020 r. będą mogli płacić zaliczki miesięczne obliczane od bieżących dochodów.

3. Możliwość wstecznego rozliczania strat podatkowych w PIT i CIT

Przedsiębiorcy, których przychody w 2020 r. spadną o co najmniej 50 proc. w stosunku rocznym, będą mogli odliczyć stratę wstecznie, od dochodu uzyskanego już w 2019 r. W tym celu będą musieli zrobić korektę zeznań rocznych PIT albo CIT. Od dochodu z 2019 r. będzie można odliczyć stratę do wysokości 5 mln zł, ewentualna nadwyżka będzie odliczana w kolejnych latach.

4. Dłuższy termin na podatek minimalny od nieruchomości komercyjnych

Ten podatek płacą m.in. galerie handlowe i właściciele biurowców. Termin na zapłatę za marzec, kwiecień i maj zostanie wydłużony do 20 lipca 2020 r. Skorzystają z tego przedsiębiorcy, którzy spełnią jeden z dwóch warunków:
a) Ich przychody w danym miesiącu w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. będą niższe o co najmniej 50 proc.
b) W zeszłym roku nie osiągnęli przychodów, ale w okresie marzec–maj ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne w związku z koronawirusem.

5. Wyłączenie regulacji dotyczących złych długów

Propozycja będzie dotyczyła dłużników, którzy powinni uwzględniać niezapłacone zobowiązania przy obliczaniu zaliczek na podatek dochodowy. Zostaną zwolnieni z tego obowiązku, jeśli ich przychody w okresach rozliczeniowych (miesięcznych albo kwartalnych) w stosunku do analogicznych okresów w 2019 r. zmniejszą się o co najmniej 50 proc., a także ci, którzy w 2019 nie mieli przychodów, a teraz ponoszą negatywne konsekwencje ekonomiczne koronawirusa.

6. Ulga na walkę z koronawirusem

Darowizna pieniężna lub rzeczowa, przekazana na zapobieganie oraz zwalczanie koronawirusa, będzie mogła być odliczona w PIT lub CIT. Dotyczy to wsparcia podmiotów świadczących opiekę zdrowotną (w tym transport sanitarny), a także Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych.

7. Czasowy brak opłat prolongacyjnych

Opłaty z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków i zaległości podatkowych nie będą pobierane na czas obowiązywania stanu epidemicznego.

8. Odroczenie nowego JPK_VAT dla dużych firm

Duże firmy już od 1 kwietnia miały podlegać obowiązkowi składania nowego typu pliku JPK-VAT. Termin zostanie przesunięty na 1 lipca 2020 r.

9. Przesunięcie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Termin na zgłoszenie do CRBR pierwotnie wyznaczono na 13 kwietnia 2020 r. Zostanie wydłużony do 13 lipca 2020 r.

10. Przedłużenie terminu do złożenia zeznania CIT-8 dla organizacji pozarządowych.

11. Możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości

Przepisy wprowadzą możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości z powodu negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu koronawirusa. O tym, czy z niej skorzystać, zdecyduje każda gmina.

12. Większa elastyczność Krajowej Administracji Skarbowej

Organy skarbowe będą mogły zawiesić kontrole podatkowe i celno-podatkowe oraz postępowania podatkowe na czas obowiązywania stanu epidemicznego.

13. Możliwość wstrzymania administracyjnego postępowania egzekucyjnego należności pieniężnych.

14. Mniej biurokracji w sytuacji kryzysowej

Instytucje sektora finansów publicznych – samorządy, fundusze celowe, agencje wykonawcze, budżet państwa – mają działać sprawniej, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Procedury oraz obciążenia zostaną ograniczone. Propozycje MF to m.in. zniesienie ograniczeń związanych ze zmianami planów finansowych; możliwość dofinansowania ze środków publicznych do 100 proc. wartości realizowanych zadań; dłuższe terminy rozliczania dotacji; uproszczenie procedury zmiany przeznaczenia rezerwy celowych lub tworzenia rezerw celowych z zablokowanych środków.

15. Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Będzie to celowy fundusz zasilony pieniędzmi dostępnymi w sektorze finansów publicznych, w którym zostanie skoncentrowane wsparcie finansowe na walkę z pandemią.

Ministerstwo Finansów przypomina, że już rozpoczęło działania pomocowe:

  • Minister finansów wydał rozporządzenie, które ułatwia mikro, małym i średnim przedsiębiorcom uzyskanie od Banku Gospodarstwa Krajowego gwarancji spłaty kredytów. Nowe przepisy pozwalają na objęcie gwarancjami do 80 proc. kredytów, zniesiona została też opłata prowizyjna od tych gwarancji.
  • Przedsiębiorcy, którzy z związku z występowaniem koronawirusa mają problemy z terminową zapłatą należności podatkowych, mogą wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi lub umorzenie zaległości.
  • Minister zniósł bufor ryzyka systemowego. Pozwoli to uwolnić 30 mld kapitału, który zwiększy podaż kredytów dla MŚP o 40 mld zł. MF spodziewa się, że efektem będzie podniesienie PKB Polski o 0,5 proc. w ciągu 2,5 roku.

- Pozostajemy w stałym dialogu z podatnikami, a w szczególności przedsiębiorcami. Pandemia to szczególnie trudny czas dla gospodarki. Wśród największych wyzwań związanych z koronawirusem jest zagrożenie płynności finansowej w wyniku np. braku zleceń czy przerwanej produkcji – mówi cytowany w komunikacie minister finansów Tadeusz Kościński.

Dalsze propozycje zmian w podatkach przedsiębiorcy mogą zgłaszać na portalu Głos Podatnika, na którym resort uruchomił specjalną kategorię „Koronawirus".