Przesunięty będzie termin wpłaty zaliczek na PIT przez pracodawców i zleceniodawców za marzec i kwiecień. Nowy JPK_V7 i matryca VAT wejdą w życie najwcześniej 1 lipca br. Będą też zmiany w uldze na złe długi, rozliczaniu strat oraz wiele innych nowości.
Wszystkie przewiduje projekt specustawy związanej m.in. ze zwalczaniem COVID-19. Dziś ma być on konsultowany z Radą Dialogu Społecznego, a jutro rozpatrzy go rząd. W czwartek specustawą ma zająć się Sejm.
Zasadniczo nowelizacja miałaby wejść w życie już następnego dnia po jej ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw.

Odroczenie nowego JPK i matrycy

Tak jak już wcześniej zapowiadano, przesunięty ma zostać termin wdrożenia nowego JPK_VAT, który będzie łączył w sobie jednolity plik kontrolny z deklaracją VAT (JPK_V7M i JPK_V7K).

CZYTAJ TEŻ: Od 1 lipca 2020 r. Nowa matryca stawek VAT. Zmiany w klasyfikacji PKWiU, CN i stawkach VAT

Wszyscy przedsiębiorcy mieliby go zacząć stosować od 1 lipca br., czyli w terminie, który pierwotnie był zakładany tylko dla małych i średnich przedsiębiorstw. Duże firmy miały stosować nowy plik już od 1 kwietnia br.
Odroczone − z 1 kwietnia br. do 1 lipca br. − ma zostać również wejście w życie nowej matrycy VAT. Chodzi o zastąpienie obecnie stosowanej Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008):
  • unijną nomenklaturą scaloną (CN) w zakresie towarów, oraz
  • aktualną Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług PKWiU (2015) w zakresie usług.
Matryca wprowadzi jednolite stawki dla całych grup towarów (np. dla owoców 5 proc. VAT). Oznacza to, że na jedne towary zostaną podwyższone, a na inne obniżone.

Płatność poza białą listę

Z trzech do 14 dni zostanie wydłużony termin na zgłoszenie szefowi KAS płatności na rachunek spoza białej listy. Oczywiście chodzi o płatności za transakcje o wartości ponad 15 tys. zł. Kto więc będzie chciał uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami podatkowymi zapłaty na rachunek spoza białej listy, będzie musiał złożyć zawiadomienie w ciągu dwóch tygodni.

Zaliczki później

Później, bo do 1 czerwca 2020 r., zapłacą zaliczki na PIT za marzec i kwiecień:
  • pracodawcy od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
  • płatnicy potrącający zaliczki od umów zlecenia i umów o dzieło oraz od przychodów z praw majątkowych.

Ulga dla dłużników

Projekt przewiduje też zmiany w uldze na złe długi, ale tylko w PIT i CIT (nie w VAT). Będą dotyczyć jedynie dłużników, nie wierzycieli.
Zasadniczo przedsiębiorca, który nie płaci swojemu dostawcy (usługodawcy), musi po upływie 90 dni zwiększyć swój dochód (stanowiący podstawę obliczenia zaliczki na PIT lub CIT) o niezapłaconą kwotę.
Nowe przepisy zwolnią dłużników z tego obowiązku w 2020 r. przy obliczaniu zaliczek za poszczególne okresy br., ale tylko pod warunkiem, że przychody w danym okresie rozliczeniowym spadną o co najmniej 50 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.
Przesunięcie będzie też dla dłużników rozliczających się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Podatnicy CIT, u których rok podatkowy kończy się przed 1 października 2020 r., nie będą musieli zwiększać podstawy opodatkowania z chwilą złożenia zeznania rocznego. Wolno im będzie doliczyć tę kwotę do dochodu przy rozliczaniu pierwszej zaliczki za 2021 r.

Zamiast zaliczek uproszczonych

Mali podatnicy, którzy na 2020 r. wybrali uproszczoną formę wpłacania zaliczek na PIT lub CIT i ponoszą negatywne skutki pandemii, będą mogli zrezygnować z tej formy ich regulowania za miesiące od marca do grudnia 2020 r.
Będą więc mogli rozliczać się nie na podstawie „tłustych” miesięcy sprzed dwóch lat (rozliczonych w zeznaniu złożonym w 2019 r.), tylko na podstawie dochodów faktycznie osiąganych w 2020 r.
O rezygnacji wystarczy poinformować w zeznaniu rocznym składanym za 2020 r.

Strata

Podatnicy PIT i CIT, którzy poniosą stratę z powodu koronawirusa, nie będą musieli czekać z jej rozliczeniem do następnego roku podatkowego i kolejnych lat. W tym zakresie skorzystają z szybszego odliczenia, maksymalnie do 5 mln zł.
Przedsiębiorcy odliczą wstecznie stratę poniesioną w 2020 r. − od dochodów za 2019 r. (maksymalnie 5 mln zł). W tym celu trzeba będzie w 2021 r., gdy będzie już znana strata za 2020 r., złożyć korektę zeznania za 2019 r.
Projekt zakłada, że „jeżeli upłynął termin zapłaty podatku od dochodu za rok podatkowy lub podatnik złożył zeznanie podatkowe za ten rok, w celu rozliczenia straty, podatnik składa korektę zeznania za ten rok, za który dokona tego odliczenia”.
Możliwość takiego rozliczenia została jednak obwarowana istotnym zastrzeżeniem − straty wywołane przez koronawirusa muszą spowodować obniżenie przychodów o co najmniej 50 proc. w stosunku do przychodów osiągniętych w roku poprzednim.

Zwolnienia i odliczenia

Nie trzeba będzie płacić PIT, CIT ani ryczałtu ewidencjonowanego od otrzymanego w 2020 r. wsparcia gwarancyjnego oraz dopłat do kredytów i oprocentowania kredytów przyznawanych na podstawie specustawy.
Wolno będzie pomniejszyć podstawę obliczenia podatku lub zaliczki na PIT lub CIT o darowizny przekazane w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19. Chodzi o darowizny na rzecz: wskazanych podmiotów leczniczych, Agencji Rezerw Materiałowych oraz Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Epidemicznych. Odliczą je również ryczałtowcy, pomniejszając swój przychód.
Zwolnione z podatku dochodowego będą świadczenia postojowe wypłacane na podstawie specustawy przedsiębiorcom indywidualnym oraz osobom świadczącym pracę na podstawie umów zlecenia lub o dzieło. Warunkiem otrzymania tego świadczenia będzie odpowiedni spadek zarobków wskutek przestojów wywołanych epidemią.

Wikt i zakwaterowanie

Zwolnione z PIT będą również świadczenia na rzecz pracowników w przedsiębiorstwach, których działalność jest niezbędna dla funkcjonowania „infrastruktury krytycznej”. Tacy pracownicy mieliby prawo do zakwaterowania i wyżywienia zapewnionego przez pracodawców. Wartość tych świadczeń byłaby zwolniona z PIT i nie byłaby wliczana do podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Od przychodów z budynków

Dobra wiadomość jest także dla właścicieli centrów handlowych, domów towarowych, budynków biurowych i innych wynajmowanych, dzierżawionych, leasingowanych. Termin zapłaty podatku od przychodów z takich budynków za marzec − maj 2020 r. zostanie przedłużony do 20 lipca 2020 r. (zarówno w PIT, jak i w CIT).
W normalnych okolicznościach podatek ten trzeba byłoby regulować do 20. dnia następnego miesiąca.
Możliwość przesunięcia terminu dotyczy jednak zasadniczo tych, u których przychody (wszystkie, a nie tylko z budynków) znacząco spadną − będą niższe o co najmniej 50 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

Od nieruchomości

Projekt przewiduje też korzystne rozwiązania dla firm, które muszą płacić podatek od nieruchomości związanych z prowadzeniem biznesu. Projekt pozwala bowiem radom gmin zwolnić z podatku określone grupy przedsiębiorców, u których pogorszyła się płynność finansowa w związku z koronawirusem.
Do tego potrzebna będzie uchwała, w której radni zdecydują, czy i kto miałby skorzystać z preferencji. Co istotne, zwolnienie mogłoby dotyczyć już części podatku za 2020 r.
Niezależnie od tego wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast będą mogli wydawać zarządzenia przedłużające grupom przedsiębiorców terminy płatności rat podatku od nieruchomości. Zasadniczo firmy płacą raty do 15. dnia każdego miesiąca. Projekt przewiduje możliwość wydłużenia rat za kwiecień, maj i czerwiec maksymalnie do 30 września br. Niewykluczone, że rząd pozwoli też radom gmin na wydłużenie terminu zapłaty jednej raty podatku od nieruchomości przez osoby fizyczne. Jeśli podejmie taką decyzję, to rady będą mogły odroczyć termin zapłaty raty przez właścicieli mieszkań i domów z 15 maja (II rata w tym roku) do 30 września br. Kolejne raty pozostałyby bez zmian, a więc do 15 września (III rata) i 15 listopada (IV rata). Oczywiście nie ma przeszkód, by właściciele zapłacili podatek jednorazowo, za cały rok.

W PCC

Firmy mają być zwolnione z obowiązku zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od pożyczek, jakie zaciągną do 31 sierpnia br. Obecnie pożyczkobiorcy muszą płacić 0,5 proc. PCC od wartości pożyczki.

Opłata prolongacyjna

Nie trzeba będzie uiszczać opłaty prolongacyjnej, gdy urząd skarbowy odroczy termin płatności podatku lub rozłoży zaległość na raty. Rozwiązanie to będzie dotyczyło tych decyzji o udzieleniu pomocy, które zostaną wydane na wniosek złożony w okresie obowiązywania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego albo 30 dni po ich odwołaniu.
Do występowania o taką pomoc zachęca przedsiębiorców Ministerstwo Finansów. Zapewnia, że jeśli epidemia będzie miała dla firm negatywne skutki finansowe, to urzędy skarbowe będą brać to pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków.

Podatek handlowy

Do końca 2020 r. odroczony zostanie podatek od sprzedaży detalicznej, który zasadniczo mają płacić sklepy wielkopowierzchniowe. Dotychczasowe przepisy ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej zakładały, że obowiązek ten wszedłby w życie od lipca br.
Firmy mają być zwolnione z zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od pożyczek, które zaciągną do 31 sierpnia 2020 r.

Pakiet paliwowy

Wydłużony zostałby okres przejściowy na dostosowanie do zmian w obrocie olejami opałowymi. Chodzi o zastąpienie papierowych oświadczeń i ich miesięcznych zestawień zgłoszeniami elektronicznymi. Dotychczas firmy miały czas do 31 marca br., by się do tych zmian przygotować (miały się m.in. zarejestrować w nowym systemie na potrzeby obrotu olejami). Teraz termin ten zostanie wydłużony do końca sierpnia br.

Sprawozdania finansowe

Specustawa pozwoli ministrowi finansów przesuwać (rozporządzeniem) terminy wypełniania obowiązków m.in. w zakresie sporządzania sprawozdań finansowych, ich zatwierdzania, udostępniania i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu.
Projekt łagodzi też zasady dotyczące rotacji firm audytorskich. Obecnie jedna firma audytorska może badać sprawozdania finansowe tej samej jednostki zainteresowania publicznego (JZP, np. banku, spółki giełdowej) maksymalnie przez pięć lat. Po zmianach dopuszczone będzie wydłużenie tego okresu współpracy do 10 lat.

Schematy i ceny transferowe

Od 31 marca do 30 czerwca br. zawieszone byłyby terminy zgłaszania szefowi KAS krajowych schematów podatkowych. Biegłyby one dalej od 1 lipca 2020 r.
Zawieszenie nie dotyczyłoby zgłaszania schematów transgranicznych.
Do 30 września br. przedłużony zostałby termin na złożenie szefowi KAS lokalnej dokumentacji cen transferowych. Dotyczyłoby to podmiotów, których rok podatkowy lub rok obrotowy rozpoczął się po 31 grudnia 2018 r., a zakończył przed 31 grudnia 2019 r.

Kandydaci na doradców

Projekt specustawy przewiduje też, że kandydaci na doradców podatkowych, którzy nie mogli przystąpić do egzaminu ustnego w marcu br., mogą przystąpić do niego w okresie nie dłuższym niż cztery miesiące, licząc od dnia wejścia w życie specustawy koronawirusowej. To ukłon w stronę kandydatów na doradców podatkowych, którzy zdali już część pisemną egzaminu i w marcu mieli podejść do części ustnej. W związku z koronawirusem i stanem epidemicznym zapadła decyzja o zawieszeniu egzaminów ustnych.
Terminy podatkowe, które ma zmienić specustawa ws. COVID-19
Czego dotyczy Obecnie Po zmianach
Wdrożenie nowego JPK_VAT (JPK_V7) przez dużych podatników od 1 kwietnia br. od 1 lipca br.
Nowa matryca stawek VAT od 1 kwietnia br. od 1 lipca br.
Termin na zgłoszenie szefowi KAS płatności na rachunek spoza białej listy 3 dni 14 dni
Termin na zapłatę zaliczek na PIT przez pracodawców i zleceniodawców za marzec i kwiecień do 20 kwietnia – za marzec do 20 maja – za kwiecień do 1 czerwca 2020 r.
Termin zapłaty podatku od przychodów z wynajmowanych budynków (zarówno w PIT, jak i w CIT) do 20 kwietnia – za marzec do 20 maja – za kwiecień do 20 czerwca – za maj do 20 lipca 2020 r.
Raty podatku od nieruchomości − wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast mogą zdecydować o wydłużeniu terminów płatności rat podatku od nieruchomości za kwiecień, maj i czerwiec Rata podatku od nieruchomości dla osób fizycznych do 15 kwietnia do 15 maja do 15 czerwca do 15 maja do 30 września do 30 września
Termin zapłaty po raz pierwszy podatku od sprzedaży detalicznej od 1 lipca od 1 stycznia 2021 r.
Okres przejściowy w pakiecie paliwowym, dotyczącym olejów opałowych do 31 marca do 31 sierpnia
Postępowania i kontrole zawieszone

Zawieszone byłyby toczące się już postępowania podatkowe, kontrole podatkowe oraz kontrole celno-skarbowe. W związku z epidemią nie ma bowiem jak ich prowadzić.

Projekt specustawy zakłada, że organ prowadzący postępowanie lub kontrolę będzie wydawał postanowienie o zawieszeniu. Ma być ono doręczane stronom niezwłocznie, a jeśli nie będzie to możliwe – najpóźniej w terminie doręczenia postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania lub kontroli.

Ponadto minister finansów będzie mógł wydać rozporządzenie, w którym kolejny raz zawiesi postępowania i kontrole, i to prowadzone zarówno przez organy Krajowej Administracji Skarbowej (naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów celno-skarbowych i dyrektorów izb administracji skarbowej), jak i przez samorządowe organy podatkowe (np. przez burmistrzów i prezydentów miast). Minister będzie musiał wziąć pod uwagę okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki z nimi związane.

Projekt przewiduje zarazem ułatwienia dotyczące kontroli celno-skarbowych w zakresie wyrobów akcyzowych i banderol. Obecnie przepisy o KAS pozwalają na tzw. kontrolę doraźną lub stałą. Zasadniczo przepisy wymagają obecności funkcjonariusza Służby Celno-Skarbowej oraz kontrolującego. Ze względu na zagrożenie ich zdrowia projekt specustawy zakłada, że ich obecność nie będzie konieczna przy wszystkich czynnościach. W każdym przypadku naczelnik urzędu celno-skarbowego będzie powiadamiał podmiot podlegający kontroli celno-skarbowej o takim odstąpieniu. Ponadto projekt specustawy przewiduje możliwość delegowania zadań wykonywanych przez funkcjonariuszy KAS innym służbom. Pozwala też przedłużyć funkcjonariuszowi okres przeniesienia do innej jednostki organizacyjnej KAS o kolejne sześć miesięcy.