Każda ulga podatkowa obwarowana jest warunkami. Wykazanie ulgi w zeznaniu z pominięciem wymogów ustawowych może spowodować jej utratę, a w konsekwencji - zapłatę zaległego podatku wraz z odsetkami. Fiskus ma także prawo nałożyć na podatnika karę.

Czy urząd ma czas na kontrolę

Podatnik skorzystał z ulgi podatkowej. Obawia się, że zrobił to nieprawidłowo. Czy urząd skarbowy ma jakiś czas na sprawdzenie rozliczeń podatnika?
Tak
Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. W ciągu tego czasu urząd skarbowy ma prawo sprawdzić rozliczenia podatnika. Jeśli jednak podatnik sam odkryje pomyłkę, nie powinien czekać na kontrolę ze strony urzędu. Lepiej złożyć korektę zeznania podatkowego wraz z pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.
Podstawa prawna
• Art. 70 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy można odliczyć wydatek bez orzeczenia

Podatniczka w 2008 roku otrzymała orzeczenie o niepełnosprawności. W grudniu 2007 roku kupiła wózek inwalidzki. Czy jego koszt mogła odliczyć od dochodu?
Nie
Gdyby podatniczka kupiła wózek po otrzymaniu orzeczenia o niepełnosprawności, mogłaby ten wydatek odliczyć w zeznaniu rocznym od dochodu. W opisanym przypadku nie będzie to możliwe.
Podatnik będący osobą niepełnosprawną, który poniósł wydatki na cele rehabilitacyjne, może odliczyć je od dochodu, jeżeli niepełnosprawność została ustalona orzeczeniem. Z treści tego orzeczenia powinno wynikać, że niepełnosprawność wiąże się z rokiem podatkowym, w którym dokonano wydatku uprawniającego do skorzystania z ulgi podatkowej.
Podstawa prawna
• Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy brak dowodu wpłaty to błąd

Podatnik przekazał w 2008 roku darowiznę na rzecz Kościoła. Pieniądze przekazał osobiście i ma na to pokwitowanie. Czy brak wpłaty na konto przy takiej darowiźnie pozbawia możliwości skorzystania z odliczenia w zeznaniu PIT?
Tak
Podatnik ma prawo w zeznaniu rocznym odliczyć od dochodu darowizny przekazane m.in. na cele kultu religijnego w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6 proc. dochodu. Jednak odliczenie stosuje się, jeżeli wysokość darowizny jest udokumentowana dowodem wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego, a w przypadku darowizny innej niż pieniężna - dokumentem, z którego wynika wartość tej darowizny.
Zatem osoba, która chce odliczyć od dochodu darowiznę na rzecz Kościoła, musi wpłacić pieniądze na rachunek bankowy.
Podstawa prawna
• Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy ulga internetowa zależy od faktury

Podatnik posiada faktury za internet od marca 2008 roku. Czy aby skorzystać z ulgi internetowej za cały rok, powinien mieć faktury z całego roku?
Tak
Ulga internetowa polega na tym, że od dochodu można odliczyć wydatki ponoszone przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł. Aby skorzystać z tego odliczenia, należy udokumentować wysokość wydatków fakturą w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług.
Skoro podatnik posiada faktury od marca 2008 roku, to tylko za okres od marca do grudnia będzie miał prawo skorzystać z ulgi internetowej.
Podstawa prawna
• Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy urząd określi dług po utracie ulgi

Czy w sytuacji, gdy podatnik utraci prawo do wykorzystanej ulgi podatkowej, urząd skarbowy ustali wysokość zobowiązania podatkowego?
Tak
W razie niedopełnienia przez podatnika warunków uprawniających do skorzystania z uzyskanej ulgi podatkowej prawo do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe powstaje w dniu, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące utratę prawa do ulgi. Termin do wydania tej decyzji wynosi trzy lata od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące utratę prawa do ulgi podatkowej. Jeżeli natomiast podatnik nie zgłosił organowi podatkowemu utraty prawa do ulgi na co najmniej dwa miesiące przed upływem tego terminu - termin do wydania decyzji wynosi pięć lat.
Ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego następuje na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dniu powstania obowiązku podatkowego oraz istniejącego w tym dniu stanu faktycznego. Jeżeli, zgodnie z odrębnymi przepisami, zobowiązanie podatkowe jest ustalane na rok kalendarzowy lub na inny okres, decyzja jest wydawana na podstawie stanu prawnego obowiązującego w dniu nabycia prawa do ulgi.
Podstawa prawna
• Art. 69 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy zagraniczny fiskus udzieli informacji

Podatnik pracował za granicą. Korzystał tam z ulg podatkowych. Czy polski urząd skarbowy udzieli informacji o podatniku zagranicznym władzom skarbowym?
Tak
Właściwy organ udziela z urzędu informacji obcym władzom, gdy: jest uprawdopodobnione uszczuplenie należności podatkowych lub obejście prawa podatkowego państwa członkowskiego Unii Europejskiej; korzystanie przez podatnika z ulg podatkowych może być podstawą powstania obowiązku podatkowego lub zwiększenia zobowiązania podatkowego w państwie członkowskim Unii Europejskiej; ustalenia postępowania podatkowego lub kontrolnego, dokonane na podstawie informacji uzyskanych od obcej władzy, mogą być użyteczne dla prawidłowego określania podstaw opodatkowania i wysokości zobowiązania podatkowego.
Podstawa prawna
• Art. 305k ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy urząd może poprosić o dokumenty

Podatniczka skorzystała z ulgi rehabilitacyjnej, odliczając od dochodu wydatki na sprzęt rehabilitacyjny. Zgubiła jednak jedną fakturę. Czy urząd skarbowy może poprosić o przedstawienie dokumentów potwierdzających poniesienie odliczonych wydatków?
Tak
Jeżeli ze złożonej deklaracji wynika, że podatnik skorzystał z przysługujących mu ulg podatkowych, organ podatkowy może zwrócić się do niego o okazanie dokumentów lub o złożenie fotokopii dokumentów, których posiadania przez podatnika, w określonym czasie, wymaga przepis prawa. Przy uldze rehabilitacyjnej jest konieczne posiadanie przy zakupie sprzętu rehabilitacyjnego dokumentów potwierdzających ich poniesienie.
Co więcej, również banki, na żądanie naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego, są zobowiązane do sporządzania i przekazywania informacji o zdarzeniach stanowiących podstawę do skorzystania przez podatnika z ulg podatkowych, jeżeli zostały wykazane w deklaracji złożonej przez podatnika. Te same zasady dotyczą też zakładów ubezpieczeń i funduszy inwestycyjnych, w zakresie prowadzonych indywidualnych kont emerytalnych, oraz domów maklerskich, banków prowadzących działalność maklerską, towarzystw funduszy inwestycyjnych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.
Podstawa prawna
• Art. 275 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).

Czy wszystkie wydatki można odliczyć

Podatniczka płaci 120 zł miesięcznie na internet. Posiada na to faktury. Czy będzie miała prawo odliczyć wszystkie udokumentowane wydatki w zeznaniu rocznym?
Nie
Z ulgi internetowej może skorzystać podatnik, który spełnia następujące warunki: poniesie wydatek z tytułu użytkowania internetu; użytkowanie sieci odbywa się w lokalu będącym miejscem jego zamieszkania; poniesiony wydatek zostanie udokumentowany wystawioną fakturą VAT w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług; wydatki podlegające odliczeniu nie przekroczą rocznie 760 zł.
Podatniczka będzie więc mogła skorzystać z tej ulgi przy spełnieniu wskazanych warunków, jednak tylko do wysokości kwot rzeczywiście przez siebie poniesionych w danym roku podatkowym, ale nieprzekraczających 760 zł.
Podstawa prawna
• Art. 26 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

Czy urząd może sprawdzić mieszkanie

Podatnik w 2004 roku skorzystał z ulgi remontowej. Czy urząd skarbowy ma prawo sprawdzić, czy w mieszkaniu przeprowadzono remont?
Tak
Organ podatkowy, za zgodą podatnika, może przeprowadzić oględziny lokalu mieszkalnego lub części tego lokalu, jeżeli jest to niezbędne do zweryfikowania zgodności stanu faktycznego z danymi wynikającymi ze złożonej przez podatnika deklaracji oraz z innych dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków na cele mieszkaniowe.
W przypadku oględzin mieszkania pracownik organu podatkowego, w porozumieniu z podatnikiem, ustala termin ich przeprowadzenia. Podpisaną przez podatnika adnotację o ustaleniu terminu oględzin zamieszcza się w aktach sprawy.
W razie nieudostępnienia lokalu mieszkalnego w uzgodnionym terminie organ podatkowy może wyznaczyć nowy termin przeprowadzenia oględzin. Pracownik organu podatkowego sporządza protokół przeprowadzonych oględzin i dołącza go do akt sprawy.
Podstawa prawna
• Art. 276 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).