Nasza jednostka działająca w formie jednostki budżetowej zawarła z tłumaczem przysięgłym umowę o dzieło, której przedmiotem jest tłumaczenie tekstu wykorzystywanego w bieżącej działalności jednostki. Jak ująć w księgach rachunkowych operacje wynikające z wystawionego rachunku przez tłumacza oraz jego zapłatę? Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej zaklasyfikować wydatek z tego tytułu?
Oprócz umów zawieranych na podstawie stosunku pracy, strony mogą korzystać z innych form zatrudnienia, opartych na przepisach kodeksu cywilnego. Taką formę zatrudnienia (umowy cywilnoprawne) stosuje się najczęściej w przypadkach, kiedy nie planuje się zatrudnienia pracowników, ale jednostce zależy na wykonaniu określonych czynności czy powierzonych zadań za określonym wynagrodzeniem. Wynagrodzenie wynikające z takich umów (cywilnoprawnych) zaliczamy do wynagrodzeń bezosobowych. Zgodnie z załącznikiem nr 4 do rozporządzenia ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, wynagrodzenia bezosobowe wynikające z umowy-zlecenia lub umowy o dzieło, z wyjątkiem honorariów zaliczanych do par. 409 „Honoraria”, w tym m.in. wynagrodzenia tłumaczy przysięgłych klasyfikuje się do par. 417 „Wynagrodzenia bezosobowe”.
Natomiast naliczenie wynagrodzeń bezosobowych powinno być ujęte w księgach rachunkowych jednostki na koncie 404 „Wynagrodzenia” w korespondencji z kontem 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” (załącznik nr 3 do rozporządzenie ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej). Jak w praktyce będą przebiegały zapisy księgowe związane z naliczeniem i wypłatą wynagrodzenia tłumacza przysięgłego w księgach rachunkowych jednostki, przedstawiono na schemacie.
SCHEMAT
Ewidencja księgowa wynagrodzenia bezosobowego
Księgowanie w 20
Dziennik Gazeta Prawna
Objaśnienie:
1. Rachunek złożony przez tłumacza przysięgłego
● Wn konto 404 Wynagrodzenia
● Ma konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
2. Przeksięgowanie podatku dochodowego od osób fizycznych naliczonego od wynagrodzenia tłumacza przysięgłego
● Wn konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
● Ma konto 225 Rozrachunki z budżetami
3. Zapłata wynagrodzenia na rachunek bankowy tłumacza przysięgłego (kwota po potrąceniu podatku dochodowego od osób fizycznych)
● Wn konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
● Ma konto 130 Rachunek bieżący jednostki – subkonto wydatków
4. Zapłata podatku dochodowego od osób fizycznych potrąconego z wynagrodzenia tłumacza przysięgłego – na rachunek bankowy urzędu skarbowego
● Wn konto 225 Rozrachunki z budżetami
● Ma konto 130 Rachunek bieżący jednostki – subkonto wydatków
Podstawa prawna
Rozporządzenie ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.).
Rozporządzenie ministra finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 289 ze zm.).
Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 380 ze zm.).